แบบสำรวจความพึงพอใจ

D45695D3 62A2 4984 81A9 FE637EBF55EF95B06503 03EC 44F3 8B36 969AF86EBD39

01 01 63a 16
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วันที่ 1 มกราคม 2563 เวลา 7.00 น. นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานพิธีทําบุญตักบาตรพระสงฆ์เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ พ.ศ.2563 สมเด็จพระพุฒาจารย์ (สนิท ชวนปญฺโญ) เจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร เป็นประธานสงฆ์ โดย นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ นายสัตวแพทย์ สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้ นายพงษพันธ์ ธรรมมา เลขานุการกรม พร้อมคณะฯ เข้าร่วมพิธีฯ ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง กรุงเทพฯ
รัฐบาล โดยกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม กําหนดจัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี ถวายพระราชกุศล เสริมสิริมงคลทั่วไทย พ.ศ. 2563 ระหว่างวันที่ 28 ธันวาคม 2562 - 1 มกราคม 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของคนในชาติ สนับสนุนให้พุทธศาสนิกชนร่วมกิจกรรมเข้าวัด ปฏิบัติธรรม สวดมนต์ เจริญจิตภาวนา พาครอบครัวเข้าวัดในช่วงเทศกาลปีใหม่ และเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแต่ สมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราช พระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ และสวดมนต์ให้ประเทศไทย ประชาชน ครอบครัว พร้อมทั้งตนเองให้มีความสุขตลอดปีใหม่ ตลอดจนเป็นแรงจูงใจให้ประชาชนลด ละ เลิกอบายมุข ในเทศกาลปีใหม่ 
ภาพ ธงชัย สาลี สลก. ,กองเกษตรสารนิเทศ กระทรวงเกษตรฯ