แบบสำรวจความพึงพอใจ

D45695D3 62A2 4984 81A9 FE637EBF55EF95B06503 03EC 44F3 8B36 969AF86EBD39

2562 01 08 001
วันที่ 8 มกราคม 2563 เวลา 10.30 น.
นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ ประชุมคณะทำงานเพื่อศึกษาและเสนอความเห็นการจัดสวัสดิภาพช้างในสถานที่เลี้ยงช้าง (ปางช้าง) ครั้งที่ 1/2563 พร้อมด้วยผู้อำนวยการกองสวัสดิภาพสัตว์และสัตวแพทย์บริการ ผู้อำนวยการสำนักกฏหมาย ปศุสัตว์จังหวัดสิงห์บุรี ผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ ประกอบด้วย กรมอุทยาน สัตว์ป่า และพันธุ์พืช คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ องค์การสวนสัตว์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมาคมป้องกันการทารุณสัตว์แห่งประเทศไทย มูลนิธิเพื่อนช้าง มูลนิธิช้างแห่งประเทศไทย มูลนิธิช้างและสิ่งแวดล้อม มูลนิธิเพื่อนสัตว์ป่า สมาคมสหพันธ์ช้างไทย และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง สรุปสาระสำคัญ ดังนี้
1. คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อศึกษาและเสนอความเห็นการจัดสวัสดิภาพช้างในสถานที่เลี้ยงช้าง (ปางช้าง) เพื่อจัดทำข้อคิดเห็นและประโยชน์ในการจัดทำความเห็นต่อรัฐมนตรีในการออกประกาศกระทรวงตาม พรบ.ป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ.2557 เรื่อง การจัดสวัสดิภาพช้างในสถานที่เลี้ยงช้าง (ปางช้าง)
2. การพิจารณาจัดทำข้อคิดเห็นในร่างประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง การจัดสวัสดิภาพช้างในสถานที่เลี้ยงช้าง (ปางช้าง) ประกอบด้วย
2.1 คำนิยาม
2.2 หลักเกณฑ์ว่าด้วยการจัดการด้านโภชนาการอาหาร
2.3 หลักเกณฑ์ว่าด้วยการจัดการด้านที่พักอาศัยและสิ่งแวดล้อมของช้าง
2.4 หลักเกณฑ์ว่าด้วยการจัดการด้านสุขภาพของช้าง
2.5 หลักเกณฑ์ว่าด้วยการจัดการด้านแสดงพฤติกรรมตามธรรมชาติ
2.6 หลักเกณฑ์ว่าด้วยการจัดการด้านสภาวะทางจิตใจของช้าง
2.7 การจัดการสวัสดิภาพสัตว์ที่ดีในการนำช้างเพื่อมาใช้งานและเพื่อการแสดง
2.8 การจัดการด้านบุคลากร
2.9 การบันทึกและจัดเก็บข้อมูล
2.10 การเตรียมแผนสำรองกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน เช่น ภัยพิบัติ โรคระบาด เป็นต้น
ทั้งนี้ เพื่อเป็นการพัฒนาและส่งเสริมให้เกิดการจัดสวัสดิภาพสัตว์ที่ดีและเหมาะสมตามประเภทและชนิดของสัตว์ ยกระดับการจัดสวัสดิภาพสัตว์ โดยเฉพาะช้างในสถานที่เลี้ยงช้าง (ปางช้าง) ต่อไป
ณ ห้องประชุมม้ากัณฐกะ ตึกอำนวยการ กรมปศุสัตว์

ภาพ ฉัตรชัย นวลปลอด เผยแพร่ฯ สลก. / ข่าว กรมปศุสัตว์