แบบสำรวจความพึงพอใจ

D45695D3 62A2 4984 81A9 FE637EBF55EF95B06503 03EC 44F3 8B36 969AF86EBD39

 2563 01 14 001

วันอังคารที่ 14 มกราคม 2563 เวลา 09.00 น.
นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ ได้มอบหมายให้ นายสุรเดช สมิเปรม รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการและคณะทำงานจัดงานโคเนื้อ ครั้งที่ 18 และกระบือแห่งชาติ ครั้งที่ 23 ประจำปี พ.ศ.2563 โดยมีนายกิตติ กุบแก้ว ผู้เชี่ยวชาญด้านส่งเสริมและพัฒนาโคเนื้อ เป็นผู้นำเสนอวาระการประชุม พร้อมด้วย ผอ.สำนัก/กอง ปศุสัตว์เขต ปศุสัตว์จังหวัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 2 ชั้น2 ตึกชัยอัศวรักษ์ กรมปศุสัตว์

 โดยวาระการประชุมที่สำคัญ มีดังนี้

1.คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการและคณะทำงานจัดงานโคเนื้อตรี้งที่ 38 และกระบือแห่งชาติ ครั้งที่ 23 ประจำปี 2563

2.กำหนดการจัดงานโคเนื้อ ครั้งที่ 18 และกระบือแห่งชาติ ครั้งที่ 23 ประจำปี 2563 และการมอบหมายหน้าที่ให้กับคณะทำงานฝ่ายต่างๆ

ภาพ ฉัตรชัย นวลปลอด เผยแพร่ฯ สลก. / ข่าว ทีมงานรองอธิบดีกรมปศุสัตว์