แบบสำรวจความพึงพอใจ

          Summary632     Summary631     questionnairedld642     questionnairedld641

2563 01 21 004

21 มกราคม 2563 เวลา 08.30 น.
นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์มอบหมายให้นายชัยวัฒน์ โยธคล รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ร่วมเป็นผู้ชี้แจงคณะรัฐมนตรีในการประชุม การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน (นราธิวาส ยะลา ปัตตานี) ด้านปศุสัตว์ โดยมี นายชาตรี จันทโรจนวงศ์ ปศจ.นราธิวาส นายประสิทธิ์ ต้อยติ่ง ปศจ.ยะลา นายบัญชา สัจจาพันธ์ ปศจ.ปัตตานี เป็นผู้รวบรวมและให้ข้อมูล ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ก่อนการประชุม ครม.สัญจร ครั้งที่1/2563 อย่างเป็นทางการ ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จังหวัดนราธิวาส

ภาพ ฉัตรชัย นวลปลอด / ข่าว จิรภา วงษ์ศุข เผยแพร่ฯ สลก.