แบบสำรวจความพึงพอใจ

D45695D3 62A2 4984 81A9 FE637EBF55EF95B06503 03EC 44F3 8B36 969AF86EBD39

2563 01 30 017
คณะผู้แทนฝ่ายไทย ประกอบด้วย ผู้แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผู้แทนสำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. ผู้แทนสถานเอกอัครราชไทยประจำกรุงวอชิงตัน และผู้แทนสำนักงานพาณิชย์ในต่างประเทศ กรุงวอชิงตัน ร่วมประชุมเตรียมการ ประชาพิจารณ์ (Public Hearing) เพื่อทบทวนการให้สิทธิพิเศษทางการค้าหรือ GSP (Generalized System of Preferences) กับบริษัทที่ปรึกษา Pilot Rock Global Strategies LLC ณ ห้องประชุมสถานเอกอัครราชฑูต ณ กรุงวอชิงตัน 
นายพิศาล พงศาพิชณ์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้รับมอบหมายจากปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทย  นำนายสัตวแพทย์เศรษฐเกียรติ กระจ่างวงษ์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากอธิบดีกรมปศุสัตว์ นายศศิ เจริญพจน์ ผชช.ด้านการพัฒนาระบบและรับรองคุณภาพวัตถุอันตราย อยส. และนางสาวลมัย นามมงคล นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ กสก.เข้าร่วมชี้แจงในการประชาพิจารณ์ (Public Hearing) เพื่อทบทวนการให้สิทธิพิเศษทางการค้าหรือ GSP (Generalized System of Preferences) ณ กรุงวอชิงตัน ดีซี สหรัฐอเมริกา ระหว่างวันที่ 29-31 มกราคม 2563 
วันที่ 29 มกราคม 2563
 เวลา  09.10 น. นายพิศาล พงศาพิชณ์  รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หัวหน้าคณะผู้แทนไทย นายสัตวแพทย์เศรษฐเกียรติ กระจ่างวงษ์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์และคณะได้ประชุมหารือร่วมกับ นางกฤษณา สุขุมพานิช (อัครราชทูต (ฝ่ายการเกษตร )/ผู้อำนวยการสำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำกรุงวอชิงตัน ดี.ซี.) ณ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน เพื่อเตรียมการชี้แจงของฝ่ายไทย ก่อนเข้าพบท่านธานี ทองภักดี เอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน 
เวลา 10.30-13.00 น. คณะผู้แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้เข้าพบหารือ ท่านธานี ทองภักดี เอกอัครราชฑูต ณ กรุงวอชิงตัน เพื่อประชุมเตรียมการประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องต่อการประชาพิจารณ์ และประเด็นการค้าสินค้ากับสหรัฐฯ
เวลา 14.30-18.00 น. คณะผู้แทนฝ่ายไทยประกอบด้วย ผู้แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผู้แทนสำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. ผู้แทนสถานเอกอัครราชไทยประจำกรุงวอชิงตัน และผู้แทนสำนักงานพาณิชย์ในต่างประเทศ กรุงวอชิงตัน ได้เข้าร่วมประชุมเตรียมการฯ ฝ่ายไทยกับบริษัทที่ปรึกษา Pilot Rock Global Strategies LLC ณ ห้องประชุมสถานเอกอัครราชฑูต ณ กรุงวอชิงตัน เพื่อเตรียมการชี้แจง และประเด็นถามตอบที่อาจเกิดขึ้นในการประชาพิจารณ์
ภาพข่าว ทีมงานรองอธิบดี / กลุ่มเผยแพร่ / สลก