2563 01 30 017
คณะผู้แทนฝ่ายไทย ประกอบด้วย ผู้แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผู้แทนสำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. ผู้แทนสถานเอกอัครราชไทยประจำกรุงวอชิงตัน และผู้แทนสำนักงานพาณิชย์ในต่างประเทศ กรุงวอชิงตัน ร่วมประชุมเตรียมการ ประชาพิจารณ์ (Public Hearing) เพื่อทบทวนการให้สิทธิพิเศษทางการค้าหรือ GSP (Generalized System of Preferences) กับบริษัทที่ปรึกษา Pilot Rock Global Strategies LLC ณ ห้องประชุมสถานเอกอัครราชฑูต ณ กรุงวอชิงตัน 
นายพิศาล พงศาพิชณ์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้รับมอบหมายจากปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทย  นำนายสัตวแพทย์เศรษฐเกียรติ กระจ่างวงษ์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากอธิบดีกรมปศุสัตว์ นายศศิ เจริญพจน์ ผชช.ด้านการพัฒนาระบบและรับรองคุณภาพวัตถุอันตราย อยส. และนางสาวลมัย นามมงคล นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ กสก.เข้าร่วมชี้แจงในการประชาพิจารณ์ (Public Hearing) เพื่อทบทวนการให้สิทธิพิเศษทางการค้าหรือ GSP (Generalized System of Preferences) ณ กรุงวอชิงตัน ดีซี สหรัฐอเมริกา ระหว่างวันที่ 29-31 มกราคม 2563 
วันที่ 29 มกราคม 2563
 เวลา  09.10 น. นายพิศาล พงศาพิชณ์  รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หัวหน้าคณะผู้แทนไทย นายสัตวแพทย์เศรษฐเกียรติ กระจ่างวงษ์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์และคณะได้ประชุมหารือร่วมกับ นางกฤษณา สุขุมพานิช (อัครราชทูต (ฝ่ายการเกษตร )/ผู้อำนวยการสำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำกรุงวอชิงตัน ดี.ซี.) ณ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน เพื่อเตรียมการชี้แจงของฝ่ายไทย ก่อนเข้าพบท่านธานี ทองภักดี เอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน 
เวลา 10.30-13.00 น. คณะผู้แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้เข้าพบหารือ ท่านธานี ทองภักดี เอกอัครราชฑูต ณ กรุงวอชิงตัน เพื่อประชุมเตรียมการประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องต่อการประชาพิจารณ์ และประเด็นการค้าสินค้ากับสหรัฐฯ
เวลา 14.30-18.00 น. คณะผู้แทนฝ่ายไทยประกอบด้วย ผู้แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผู้แทนสำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. ผู้แทนสถานเอกอัครราชไทยประจำกรุงวอชิงตัน และผู้แทนสำนักงานพาณิชย์ในต่างประเทศ กรุงวอชิงตัน ได้เข้าร่วมประชุมเตรียมการฯ ฝ่ายไทยกับบริษัทที่ปรึกษา Pilot Rock Global Strategies LLC ณ ห้องประชุมสถานเอกอัครราชฑูต ณ กรุงวอชิงตัน เพื่อเตรียมการชี้แจง และประเด็นถามตอบที่อาจเกิดขึ้นในการประชาพิจารณ์
ภาพข่าว ทีมงานรองอธิบดี / กลุ่มเผยแพร่ / สลก