2563 02 04 001
วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.30 น.
    นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการธนาคารโค - กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ ครั้งที่ 1/2563 พร้อมด้วย นายสุรเดช สมิเปรม รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ นายสัตวแพทย์เศรษฐเกียรติ กระจ่างวงษ์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ผู้อำนวยการกองงานพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง สรุปสาระสำคัญ ดังนี้
    1. ผลการดำเนินงานโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ ได้ช่วยเหลือเกษตรกรตั้งแต่ปี 2522 ถึงปัจจุบัน รวมทั้งสิ้นกว่า 299,820 ราย โดยปัจจุบันมีเกษตรกรที่ยังอยู่ในความดูแลของโครงการ จำนวน 108,874 ราย จำนวนโค-กระบือรวมทั้งสิ้น 117,140 ตัว เป็นโคจำนวน 80,479 ตัว คิดเป็นร้อยละ 68.7 เป็นกระบือจำนวน 36,661 ตัว คิดเป็นร้อยละ 31.3
    2. รายงานบัญชีเงินฝากโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ รวมเป็นเงิน 581.589 ล้านบาท ณ วันที่ 15 มกราคม 2563
    3. รายงานการติดตามแก้ไขปัญหากรณีสัญญาเก่าและลูกหนี้เช่าซื้อโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ มีเกษตรกรรวมจำนวน 76 ราย ชำระหนี้แล้ว 9 ราย คงเหลือลูกหนี้จำนวน 67 ราย
    4. โครงการไถ่ชีวิตโค-กระบือเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก กรมปศุสัตว์ได้ดำเนินโครงการไถ่ชีวิตโค-กระบือเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยเริ่มโครงการตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 – 4 พฤษภาคม 2563 โดยมีกิจกรรมไถ่ชีวิตโค-กระบือเพศเมียจำนวน 4,910 ตัว เพื่อนำไปส่งเสริมอาชีพให้กับเกษตรกรตามหลักเกณฑ์ของโครงการ
    5. การเพิ่มการให้บริการโคนมแก่เกษตรกรภายใต้โครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ โดยมีเงื่อนไขว่าการสนับสนุนแม่พันธุ์โคนมให้กับเกษตรกรภายใต้โครงการ ต้องเป็นฟาร์มที่มีโครงสร้างมาตรฐานฟาร์ม GAP และเกษตรกรต้องผ่านการอบรมหลักสูตรการเลี้ยงโคนมเบื้องต้นของกรมปศุสัตว์
    6. การติดตามการแก้ไขปัญหา กรณี 5 มาตรการ กับเกษตรกรผิดเงื่อนไขสัญญายืมเพื่อการผลิตเฉพาะกรณี 5 หลักเกณฑ์ ประกอบด้วย หลักเกณฑ์ที่ 1 กรณีเป็นหนี้ค้างชำระเกินกว่า 10 ปี หลักเกณฑ์ที่ 2 กรณีจำนวนหนี้ไม่คุ้มค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดี (มูลหนี้น้อยกว่า 10,000 บาท) หลักเกณฑ์ที่ 3 กรณีเกษตรกรผู้ยืมเสียชีวิต หลักเกณฑ์ที่ 4 กรณีผู้ยืมเป็นบุคคลสาบสูญ หลักเกณฑ์ที่ 5 ทุพพลภาพหรือวิกลจริตหรือเจ็บป่วยเรื้อรัง ไม่สามารถประกอบอาชีพได้ (ยังมีชีวิตอยู่)
    7. ขออนุมัติจ้างเหมาเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติงานโครงการ ธคก. ณ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด
    8. ขออนุมัติขยายอัตราเงินเดือนเจ้าหน้าที่โครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ
    9. สหกรณ์การเกษตรไพรนกยูง จำกัด ขอกู้ยืมเงินโครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ
    10. ขอสนับสนุนงบประมาณโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาการเลี้ยงแพะพันธุ์ชามี่ ณ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์สุพรรณบุรี อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี
    11. โครงการศึกษาการเลี้ยงโคนมทดแทนคุณภาพดี ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี
    ทั้งนี้ เพื่อให้การขับเคลื่อนดำเนินงานโครงการ ธคก. เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ถูกต้อง สอดคล้องตามวัตถุประสงค์และหลักเกณฑ์ของโครงการ และสามารถช่วยเหลือเกษตรกรได้อย่างเกิดประโยชน์สูงสุด
    ณ ห้องประชุม 2 ตึกชัยอัศวรักษ์ กรมปศุสัตว์

ภาพ กิตติพรรณ จินดามัง / ข่าว ทีมงานอธิบดี / กลุ่มเผยแพร่ / สลก