แบบสำรวจความพึงพอใจ

D45695D3 62A2 4984 81A9 FE637EBF55EF95B06503 03EC 44F3 8B36 969AF86EBD39

2563 02 11 001
11 กุมภาพันธ์ 2563 นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ได้มอบหมายให้นายสุรเดช สมิเปรม รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ลงพื้นที่จังหวัดพะเยา พร้อมด้วยนายสัตวแพทย์สมบัติ ศุภประภากร ปศุสัตว์จังหวัดพะเยา ว่าที ร.ต จำรัส โสตรถิกุล นายอำเภอแม่ใจ นายประเสริฐ เสทธะยะหัวหน้าด่านกักกันสัตว์จังหวัดเชียงราย นายสุพจน์ สังคะ หัวหน้าด่านกักกันสัตว์จังหวัดพะเยา ปศุสัตว์อำเภอแม่ใจ ตรวจเยี่ยมพื้นทีหนองเล็งทรายและพบปะกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์พร้อมมอบหญ้าแห้งคุณภาพไว้เป็นเสบียงสัตว์ในช่วงภัยแล้งให้กับเกษตรกรกลุ่มผู้เลี้ยงแพะ,โคเนื้อ,กระบือพร้อมสนับสนุนพ่อพันธุ์กระบือจาก ธคก จำนวนสองตัวให้กับกลุ่มอนุรักษ์กระบือบ้านสันสลี นอกจากนี้ท่านรองอธิบดีกรมปศุสัตว์ยังตรวจเยี่ยมความพร้อมของพื้นที่ในส่วนความรับผิดชอบปศุสัตว์ก่อนที่ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี ประยุทธจันทร์โอชาและคณะมีวาระตรวจเยี่ยมพื้นที่หนองเล็งทราย อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา เพื่อตรวจติดตามการบริหารจัดการน้ำและการพัฒนาหนองเล็งทราย ในวันที่ 12กุมภาพันธ์ 2563 เพื่อการแก้ไขวิกฤติภัยแล้งของจังหวัดพะเยาอย่างยั่งยืน

 

ภาพข่าวทีมงานรองอธิบดี / กลุ่มเผยแพร่ / สลก