แบบสำรวจความพึงพอใจ

D45695D3 62A2 4984 81A9 FE637EBF55EF95B06503 03EC 44F3 8B36 969AF86EBD39

2563 02 14c 001
14 ก.พ. 63 เวลา 13:30น.นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ พร้อมด้วยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ตรวจติดตามการพัฒนาการบริหารจัดการฟาร์มโคนมให้ได้มาตรฐาน และยกระดับคุณภาพน้ำนมให้สูงขึ้น ที่ ฟาร์มเลี้ยงโคนมของบริษัท เชียงใหม่ เฟรชมิลค์ จำกัด ตำบลเหล่ายาว อำเภอบ้านโฮ่ง สำหรับ บริษัท เชียงใหม่เฟรชมิลค์ จำกัด เป็นฟาร์มที่มีการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถเป็นต้นแบบองค์ความรู้การเลี้ยงโคนมแก่เกษตรกร โดยฟาร์มสามารถผลิตน้ำนมดิบที่มีคุณภาพ ภายใต้ตราสัญลักษณ์ “นมคุณภาพสูงล้านนา”( Lanna High Quality Milk ) และบริหารจัดการผลิตก๊าสชีวภาพใช้เป็นพลังงานทดแทนภายในฟาร์ม ช่วยลดต้นทุนการผลิต สร้างมูลค่าสร้างรายได้ในอาชีพการเลี้ยงโคนมแก่เกษตรกรสมาชิกฟาร์มของบริษัทฯได้เป็นอย่างดี
   นอกจากนี้อธิบดีกรมปศุสัตว์ และคณะฯ รับฟังบรรยายสรุป เรื่องระบบก๊าซชีวภาพในฟาร์มโคนม การจัดการฟาร์มโคนม แบบสมัยใหม่ และได้เยี่ยมชมระบบก๊าซชีวภาพ เครื่องผลิตกระแสไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพ ระบบอัดก๊าซ CBG การใช้เครื่องจักรกลภายในฟาร์มที่ใช้ก๊าซ CBG และลานตากตะกอนเพื่อผลิตปุ๋ยชีวภาพ 
     ทั้งนี้อธิบดีกรมปศุสัตว์ได้ให้คำแนะนำในการสร้างมูลค่าเพิ่มของนมและผลิตภัณฑ์นมเพื่อรองรับการค้าเสรี (FTA) ในอนาคต สร้างความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน และพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมของประเทศไทยในตลาดโลก
     ณ บริษัทเชียงใหม่เฟรสมิลค์ จังหวัดลำพูน

ภาพ กิตติพรรณ จินดามัง / ข่าว ทีมงานอธิบดี / กลุ่มเผยแพร่ / สลก