แบบสำรวจความพึงพอใจ

D45695D3 62A2 4984 81A9 FE637EBF55EF95B06503 03EC 44F3 8B36 969AF86EBD39

2563 02 15 001
15 กุมภาพันธ์ 2563
นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยนายสัตวแพทย์ชัยวัฒน์ โยธคล รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ นายวิวัฒน์ ไชยชะอุ่ม ผอ.กองส่งเสริมฯ นายพงษ์เทพฯ นายช่างโยธา นายประเสริฐ เสทธะยะหัวหน้าด่านกักกันสัตว์เชียงราย กรมปศุสัตว์ และข้าราชการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่เพื่อตรวจความคืบหน้าพื้นที่สร้างศูนย์กลางคอกกักโคที่ได้มาตรฐานของประเทศ เพื่อการกักโรค ตรวจสุขภาพสัตว์ สร้างความมั่นใจให้กับประเทศคู่ค้าด้านการควบคุมโรค และด้านมาตรฐานคอกกักกันสัตว์ให้เชื่อมั่นในสินค้าปศุสัตว์ไทยก่อนส่งออก และรองรับโคโครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ และกิจการที่เกี่ยวเนื่อง ภายใต้บันทึกความร่วมมือระหว่างกรมปศุสัตว์และ ธ.ก.ส. (เกษตรสร้างชาติ) โดยได้ดำเนินการปรับปรุงพื้นที่เปล่าใน อ.เชียงแสน จ.เชียงราย จำนวน 300 ไร่ เพื่อพัฒนาเป็นศูนย์กลางคอกกักสัตวของประเทศ พร้อมทังพัฒนาระบบชลประทาน ตลอดจนปรับปรุงพื้นที่ส่วนหนึ่งให้เป็นแปลงสาธิตการเรียนรู้การผลิตพืชเมืองหนาว โดยมีตลาดนำการผลิตให้เกษตรกรได้เข้ามาศึกษาเรียนรู้
ณ อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

ภาพข่าว ทีมงานรองอธิบดี / กลุ่มเผยแพร่ / สลก