แบบสำรวจความพึงพอใจ

D45695D3 62A2 4984 81A9 FE637EBF55EF95B06503 03EC 44F3 8B36 969AF86EBD39

02 03 63 01
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วันที่ 2 มีนาคม 2563 เวลา 9.30 น.
     นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานการประชุมแนวทางการดำเนินงานในการวิจัยพัฒนาเพื่อการผลิตวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าชนิดเชื้อตายสำหรับสัตว์ พร้อมด้วยนายสัตวแพทย์ชัยวัฒน์ โยธคล รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ผู้เชี่ยวชาญ นายนคร เปรมศรี ผู้อำนวยการสถาบันวัคซีนแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ สำนักควบคุม ป้องกันและบำบัดโรคสัตว์ สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
     กรมปศุสัตว์ได้เสนอให้บรรจุวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าสำหรับสัตว์เป็นวัคซีนเป้าหมายในนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ความมั่นคงด้านวัคซีนแห่งชาติ พ.ศ. 2563-2565 และขอการสนับสนุนเชิงนโยบายจากสถาบันวัคซีนแห่งชาติ ตามพระราชบัญญัติความมั่นคงด้านวัคซีนแห่งชาติ พ.ศ.2561 วัตถุประสงค์หลักในการประชุมเพื่อติดตามความก้าวหน้าในการวิจัยพัฒนาวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าชนิดเชื้อตายสำหรับสัตว์ทั้งในระดับห้องปฏิบัติการและระดับกึ่งอุตสาหกรรม และหารือแนวทางการดำเนินงานร่วมกัน โดยสรุปสาระสำคัญ ดังนี้
     1. ความก้าวหน้าในการวิจัยพัฒนาวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าชนิดเชื้อตายสำหรับสัตว์
     2. ผลการวิจัยพัฒนาวัคซีนตัวเลือกเพื่อนำสู่การผลิต
     3. การเตรียมการเพื่อรองรับการผลิตวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าชนิดเชื้อตาย ประกอบด้วย 3 ระยะ ได้แก่ ระยะที่ 1 พัฒนา Seed vaccine (2562-2565) ระยะที่ 2 ระดับต้นแบบ Pilot scale (2565-2567) และระยะที่ 3 ระดับอุตสาหกรรม Industrial scale (2567 ขึ้นไป)
     4. การระดมสมอง “แนวทางการดำเนินงานในการวิจัยพัฒนาเพื่อการผลิตวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าชนิดเชื้อตายสำหรับสัตว์”
     ทั้งนี้ เพื่อร่วมมือกันในการขับเคลื่อนงานวิจัยพัฒนาเพื่อการผลิตวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าชนิดเชื้อตายสำหรับสัตว์ บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายของกรมปศุสัตว์ ให้มีความมั่นคงในการผลิตวัคซีน มีวัคซีนใช้เพียงพอทั้งในภาวะปกติและฉุกเฉิน และสอดรับกับแผนยุทธศาสตร์ความมั่นคงด้านวัคซีนแห่งชาติฯ ต่อไป
     ณ ห้องประชุม 1 ตึกอำนวยการ กรมปศุสัตว์
ภาพ ธงชัย สาลี สลก /ข่าว คณะทำงานโฆษกกรมปศุสัตว์