แบบสำรวจความพึงพอใจ

D45695D3 62A2 4984 81A9 FE637EBF55EF95B06503 03EC 44F3 8B36 969AF86EBD39

2563 03 04c 002

 

 

 

 

 

 

 

นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมการจัดงานมหกรรมเกษตรสร้างชาติ ครั้งที่ 1/2563

นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมการจัดงานมหกรรมเกษตรสร้างชาติ ครั้งที่ 1/2563 โดยมี นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ นายสุรเดช สมิเปรม รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ พร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ในวันพุธที่ 4 มีนาคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม 123 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

     นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า เพื่อเป็นการสนับสนุนโครงการเกษตรสร้างชาติ ซึ่งเป็นโครงการตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลในการช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบปัญหาภัยแล้ง ฝนทิ้งช่วง ขาดแคลนน้ำ ปริมาณน้ำในแหล่งน้ำเหลือน้อย ผลกระทบจากราคาพืชผลทางการเกษตรตกต่ำ เพื่อให้เกิดการสร้างงานและรายได้ที่เหมาะสมในแต่ละชุมชน เน้นให้หน่วยงานจัดทำศูนย์เรียนรู้ ศูนย์ถ่ายทอดและสาธิตการประกอบอาชีพในด้านต่างๆ มีตลาดรองรับแน่นอน รวมทั้งให้มีที่ปรึกษาทางการเงิน (ธกส.) ให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) อีกด้วย

               ซึ่งการประชุมครั้งนี้มีหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมหารือ พร้อมมอบนโยบายแนวทางการจัดงานมหกรรมเกษตรสร้างชาติ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ เกิดประโยชน์แก่เกษตรกร