แบบสำรวจความพึงพอใจ

          Summary632     Summary631     questionnairedld642     questionnairedld641

2563 03 06b 003

 

 

 

 

 

 

 

" กรมปศุสัตว์ประชุมรับฟังความคิดเห็น ร่างหลักเกณฑ์และวิธีดำเนินงานโครงการนมโรงเรียนปี 2563 "

วันที่ 6 มีนาคม 2563 เวลา 09.30 น.  นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ ได้มอบหมายให้ นายสุรเดช สมิเปรม รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานการประชุมรับฟังและแสดงความคิดเห็นต่อ ร่างหลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินงานโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 พร้อมด้วย นายอำพันธุ์ เวฬุตันติ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ น.สพ.สาโรช งามขำ นายสัตวแพทย์ทรงคุณวุฒิ น.สพ.ณรงค์ เลี้ยงเจริญ ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์ ผู้แทนจากกรุงเทพมหานคร ผู้แทนจากกรมส่งเสริมสหกรณ์ ผู้แทนจากองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย ผู้แทนจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้แทนจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม ผู้แทนจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น หน่วยงานภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมประชุม เพื่อนำไปใช้ประกอบการพิจารณา กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินงานโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 ณ สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ จตุจักร กทม.