แบบสำรวจความพึงพอใจ

          Summary632     Summary631     questionnairedld642     questionnairedld641

2563 03 10 043

วันนี้ (วันอังคารที่ 10 มีนาคม 2563) เวลา 07.45 น. นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้ รองอธิบดี 3 ท่าน คือ นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ นายสุรเดช สมิเปรม และนายสัตวแพทย์เศรษฐเกียรติ กระจ่างวงษ์ นำคณะผู้บริหาร ประกอบด้วย ผู้อำนวยการสำนัก/กอง หัวหน้าปศข 1-9 ปศจ. ข้าราชการ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ ร่วมเคารพธงชาติ ณ ลานเอนกประสงค์ พร้อมกัน ก่อนจะเข้าสู่การประชุมผู้บริหารระดับสูงของกรมปศุสัตว์
ต่อมา เวลาประมาณ 10.30 น. นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานในการประชุมผู้บริหารกรมปศุสัตว์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 1 ทางระบบ VDO Conference โดยมีรองอธิบดีกรมปศุสัตว์ 4 ท่าน ปศุสัตว์เขต 1-9 ผู้อำนวยการสำนัก/กอง และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม มีวาระการประชุม ดังนี้
1. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 และการเสนอของบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564
2. แผนการดำเนินงานปี 2563 รอบ 5 เดือน (ตค.62 - กพ.63) ให้ตรวจสอบผลการดำเนินงานทุกเดือน และให้เขตตรวจสอบการดำเนินงานในพื้นที่อย่างเข้มงวด
3. ความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้าง และผลการเบิกจ่ายงบประมาณปี 2563
4. สถานการณ์และการควบคุมป้องกันโรค ASF
5. สถานการณ์และการควบคุมป้องกันโรคไข้หวัดนก
6. สถานการณ์และควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
7. ความรับผิดชอบในการจัดการดูแลสุนัขจรจัดตาม พรบ.โรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ.2535
8. ประกาศกระทรวงเกษตรฯ เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตาม พรบ.ป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ.2557 (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562
9. แผนเฝ้าระวังและควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์นำเข้าราชอาณาจักร
10. การบริหารจัดการนมโรงเรียน
ในการนี้ อธิบดีกรมปศุสัตว์ได้กำชับให้ทุกหน่วยงานเร่งดำเนินการอย่างเข้มงวด ให้ได้ตามเป้าหมาย สอดคล้องตามนโยบายของกรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และรัฐบาล ณ ห้องประชุมพระพิรุณ ตึกอำนวยการ กรมปศุสัตว์ พญาไท

ภาพข่าว ฉัตรชัย นวลปลอด , รณภพ จงจิตร  / ข่าว สลิลรัตน์ ชูโชติ  เผยแพร่ฯ สลก. , เลขาอธิบดี กรมปศุสัตว์