แบบสำรวจความพึงพอใจ

D45695D3 62A2 4984 81A9 FE637EBF55EF95B06503 03EC 44F3 8B36 969AF86EBD39

2563 03 25c 001

 

 

 

 

 

 

 

“ประชุมมาตรการป้องกันโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรของประเทศไทย ครั้งที่ 1/2563”

วันพุธที่ 25 มีนาคม 2563 เวลา 13.30 น. นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมาย นายสัตวแพทย์ชัยวัฒน์ โยธคล รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานการประชุม มาตรการในการป้องกันโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร(ASF) ของประเทศไทยครั้งที่ 1/2563 โดยมีปศุสัตว์จังหวัด ผู้อำนวยการกอง/สำนัก ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุม ผ่านระบบ VDO Conference ณ ห้องประชุมพระพิรุณ ตึกอำนวยการ กรมปศุสัตว์

โดยการประชุมครั้งนี้ เกี่ยวกับสถานการณ์โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร การส่งออกสุกรมีชีวิต การส่งออกผลิตภัณฑ์สุกร เพื่อให้มาตรการในการเฝ้าระวังและป้องกันโรค เพื่อประเทศไทยยังคงสภาพปลอดจากโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรต่อไป ซึ่งเป็นการสร้างโอกาสในการส่งออกสุกรมีชีวิตและผลิตภัณฑ์สุกร มีมูลค่ากว่าปีละ หนึ่งหมื่นห้าพันล้านบาท อีกทั้งส่งผลดีต่อการส่งออกสินค้าปศุสัตว์อื่นๆ มีเป้าหมายส่งออกปี 2563 ทะลุสองแสนล้านบาท

     พร้อมทั้งได้หารือแนวทางการจัดตั้งกองทุนพัฒนาการการเลี้ยงสุกรของสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ เพื่อจะนำไปใช้ในการดำเนินการพัฒนาการการเลี้ยงสุกร การควบคุมป้องกันโรคและรักษาเสถียรภาพของราคาสุกร เพื่อให้การเลี้ยงสุกรของประเทศไทยก้าวไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนต่อไป