2563 04 09 001

วันพฤหัสบดีที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2563 นายสัตวแพทย์ชัยวัฒน์ โยธคล รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกลางโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ครั้งที่ 4 / 2563 พร้อมนายณรงค์ เลี้ยงเจริญ ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์ นายบุญญกฤช ปิ่นประสงค์ ผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 2 ตึกชัยอัศวรักษ์ กรมปศุสัตว์ พญาไท กรุงเทพมหานคร โดยการประชุมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเตรียมความพร้อมและซักซ้อมความเข้าใจ บทบาทหน้าที่ ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งมีวาระการประชุมดังนี้

-          รายงานการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีการเติมนมผงในน้ำนมดิบของศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบของบริษัทยูเอ็มโภคภัณฑ์ จำกัด (สำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตการปศุสัตว์)

-          ผลการพิจารณาโทษ จากคณะทำงานพิจารณาโทษ (สำนักกฎหมายกรมปศุสัตว์)

-          การแต่งตั้งผู้แทนเพื่อชี้แจงต่อศาลปกครองกรณี ธวัชฟาร์ม จำกัด (อุบลราชธานี)

-          การหารือการดำเนินการตามประกาศคณะกรรมการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินงานโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีการศึดษา 2563 หรือ ออกประกาศฯเพิ่มเติม

-          กรณีกระทรวงศึกษาธิการ เปลี่ยนแปลงช่วงเวลาเปิด – ปิดภาคเรียน

-          กรณีไม่สามารถดำเนินการตามประกาศฯ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)

ภาพ/ข่าว ฉัตรชัย นวลปลอด เผยแพร่ฯ สลก.