แบบสำรวจความพึงพอใจ

          Summary632     Summary631     questionnairedld642     questionnairedld641

2563 04 22 004
     วันที่ 22 เมษายน 2563 เวลา 9.30 น.
     นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านวิชาการและกายภาพ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสัตว์ พร้อมด้วย รศ.วรสัณฑ์ บูรณากาญจน์ รศ.สพ.ญ.ดร.นันทริกา ชันซื่อ น.สพ.ดร.บริพัตร ศิริอรุณรัตน์ นางสุภาพร พิมลลิขิต นายทันพงศ์ ชุณหสวัสดิกุล นายสุเมธ กมลนรนาถ รองผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์ ผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และแผน ผู้อำนวยการสำนักอนุรักษ์และวิจัย และผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักอนุรักษ์และวิจัย สาระสำคัญ ดังนี้
1. การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการด้านวิชาการและกายภาพ วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสัตว์ เพื่อจัดทำนโยบาย แผนแม่บท และแนวทางการดำเนินงานด้านวิชาการและการพัฒนาสภาพแวดล้อมทางกายภาพ พัฒนาคุณภาพชีวิตสัตว์ขององค์การสวนสัตว์ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมรวบรวมสัตว์นานาชนิดไว้เพื่อประโยชน์ในการศึกษาและอำนวยบริการแก่ประชาชน ส่งเสริมการจัดการให้มีการบำรุงและผสมพันธุ์สัตว์ต่างๆ เพื่อมิให้สูญพันธุ์ ดำเนินการเกี่ยวกับสถานที่เลี้ยงสัตว์ขององค์การ ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์อย่างแท้จริง พัฒนาวิชาการและสภาพแวดล้อมทางกายภาพของสวนสัตว์ให้เป็นไปตามนโยบายขององค์การสวนสัตว์ที่ทันสมัยชั้นนำในระดับสากลสู่ความเป็นเลิศในอนาคต ตามหลักปฏิบัติของยุทธศาสตร์ของสมาคมสวนสัตว์และอควาเรียมโลก (World Association of Zoos and Aquariums: WAZA) และเป็นไปตามเกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงานขององค์การสวนสัตว์ที่สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจกำหนด พัฒนาภาคีเครือข่ายด้านวิชาการ กายภาพ สภาพแวดล้อมและพัฒนาชีวิตสัตว์
2. ผลการดำเนินงานคณะอนุกรรมการฯ องค์การสวนสัตว์ พ.ศ.2560-2562 เน้นการบูรณาการการดำเนินงานด้านวิชาการและกายภาพ
3. สรุปการดำเนินงานโครงการก่อสร้างสวนสัตว์แห่งใหม่ ณ พื้นที่พระราชทานจำนวน 300 ไร่ ธัญบุรี คลอง 6 รังสิต มีแนวคิดเป็นแหล่งเรียนรู้ศาสตร์พระราชา เป็นต้นแบบอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เป็นแหล่งนันทนาการของประชาชน ทันสมัยและแทนไทย เน้นการจัดการด้านสวัสดิภาพสัตว์ จัดภูมิทัศน์ให้ตรงตามแหล่งที่อยู่ตามธรรมชาติของสัตว์ ประหยัดพลังงานใช้ทรัพยากรน้อย (Green Zoo) ได้มาตรฐานสากลและสอดคล้องตามหลักสุขภาพหนึ่งเดียว One Health
4. แนวทางและการดำเนินงานด้านวิชาการ และการพัฒนาชีวิตสัตว์
5. มาตรการป้องกันและควบคุมโรคกาฬโรคแอฟริกาในม้า (African Horse Sickness: AHS) ขององค์การสวนสัตว์ จากการสำรวจมีสัตว์ตระกูลม้าทั้งหมด 73 ตัว ได้ดำเนินการสร้างมุ้งกันแมลงพาหะ การสุ่มเก็บตัวอย่างเลือดในสัตว์ที่อยู่พื้นที่กลุ่มเสี่ยงที่เป็นรังโรคเพื่อเฝ้าระวังเชิงรุก ประเมินความเสี่ยงและซีโรไทป์ของโรค เข้มงวดการตรวจสอบทั้งตัวสัตว์และรถขนอาหาร การประชุมหารือวางมาตรการแผนดำเนินการร่วมกับผู้เชี่ยวชาญจากทั้งในและต่างประเทศ
ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินงานขององค์การสวนสัตว์ได้มาตรฐานสากล มีประสิทธิภาพและเป็นประโยชน์สูงสุด
      ณ ห้องประชุม 1 ตึกอำนวยการ กรมปศุสัตว์

ภาพ ฉัตรชัย นวลปลอด เผยแพร่ฯ สลก. / ข่าว ทีมเลขาอธิบดีกรมปศุสัตว์