แบบสำรวจความพึงพอใจ

D45695D3 62A2 4984 81A9 FE637EBF55EF95B06503 03EC 44F3 8B36 969AF86EBD39

2563 05 19 003

"ประชุมขับเคลื่อนการปศุสัตว์ New Normal"
วันที่ 19 พฤษภาคม 2563 นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้นายสุรเดช สมิเปรม รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ประชุมเพื่อขับเคลื่อนการปศุสัตว์ "ฐานวิถีชีวิตใหม่" (New Normal) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างอาชีพด้านการปศุสัตว์และกิจการที่เกี่ยวเนื่อง เตรียมความพร้อมสำหรับเกษตรกรหรือประชาชน ที่ต้องการสร้างอาชีพสร้างรายได้โดยสามารถดำเนินกิจกรรมได้ในท้องถิ่นของตนเอง สอดรับกับยุค "ฐานวิถีชีวิตใหม่" โดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นฐานในการพัฒนา ส่งเสริมด้านการตลาดท้องถิ่น ตลาดอิเล็กทรอนิกส์ และการตลาดในรูปแบบใหม่ๆ หลากหลายช่องทาง เพื่อรองรับประชาชนที่มีความประสงค์จะปรับเปลี่ยนอาชีพ ภายหลังการเกิดโรคระบาดโคโรน่าไวรัส 2019 (Covid 19) เพื่อทำงานในท้องถิ่นและได้อยู่กับครอบครัว ในการประชุมครั้งนี้ได้เชิญนายปรีดา กลิ่นเทศ ที่ปรึกษารองอธิบดีกรมปศุสัตว์ (นายสุรเดช สมิเปรม) มาให้ความรู้และคำแนะนำในด้านการตลาด โดยมีนายอำพล วริทธิธรรม ผอ.กองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ ผู้แทนจากกองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ กองงานพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ และศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมโคอุศุุภราช ตึกอำนวยการ กรมปศุสัตว์

ภาพ ฉัตรชัย นวลปลอด เผยแพร่ฯ สลก. / ข่าว เลขารองอธิบดีกรมปศุสัตว์