แบบสำรวจความพึงพอใจ

D45695D3 62A2 4984 81A9 FE637EBF55EF95B06503 03EC 44F3 8B36 969AF86EBD39

2563 05 22a 002

 

 

 

 

 

 

นายสุรเดช สมิเปรม รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานโครงการภายใต้กองทุนพิเศษแม่โขง-ล้านช้าง ประจำปี 2561 ครั้งที่ 2/2563

วันที่ 22 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.30 น. นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้นายสุรเดช สมิเปรม รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานโครงการภายใต้กองทุนพิเศษแม่โขง-ล้านช้าง ประจำปี 2561 ครั้งที่ 2/2563 ซึ่งโครงการนี้ เป็นโครงการการขยายและพัฒนาความร่วมมือทางการค้าเมล็ดพันธุ์พืชอาหารสัตว์ (Expansion and Development of Forage Seed Trade Cooperation) โดยได้รับเงินสนับสนุนจากรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีน ในปี 2563 การประชุมครั้งนี้ เป็นการรายงานความก้าวหน้าของโครงการ และแผนการดำเนินงาน ซึ่งกรมปศุสัตว์เห็นชอบอนุมัติแผนงานของโครงการฯ และอนุมัติให้สำนักพัฒนาอาหารสัตว์จัดสัมมนาวิชาการ ประชุมเชิงปฏิบัติการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเกี่ยวข้องกับการค้าเมล็ดพันธุ์พืชอาหารสัตว์ พร้อมนี้ที่ประชุมได้พิจารณาข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนเงินภายใต้กองทุนฯ ในปี 2564 เครื่องหมายสัญญลักษณ์ของโครงการฯ หลักการการเสนอข่าวประชาสัมพันธ์ และข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินโครงการภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยมีนายอิทธิพล เผ่าไพศาล ผอ.สำนักพัฒนาอาหารสัตว์ นายธำรงศักดิ์ พลบำรุง ผู้ประสานโครงการ ผู้แทนกองคลัง และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมพระพิรุณ ชั้น 1 ตึกอำนวยการ กรมปศุสัตว์