แบบสำรวจความพึงพอใจ

D45695D3 62A2 4984 81A9 FE637EBF55EF95B06503 03EC 44F3 8B36 969AF86EBD39

2563 05 28a 001
วันพฤหัสบดีที่ 28 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.30 น.
นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้ นายสัตวแพทย์เศรษฐเกียรติ กระจ่างวงษ์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤตของกรมปศุสัตว์ ครั้งที่ 1/2563 ผ่านระบบ Web Conference โดยมี ผอ.สทป. ผอ.กพก. ผู้แทนจากสำนัก/กอง ปศุสัตว์พื้นที่กรุงเทพมหานคร และปศุสัตว์เขตเข้าร่วม
 
วัตถุประสงค์การประชุม เพื่อให้รับทราบอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤตของกรมปศุสัตว์ ตามคำสั่งกรมปศุสัตว์ ที่ 474/2563  และทราบถึงแนวทางการทบทวนและปรับปรุงแผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องสำหรับการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต (Business Continuity Plan -BCP)
 
การประชุมดังกล่าว ได้ร่วมพิจารณาถึงการจัดทำแผนดำเนินธุรกิจต่อเนื่องสำหรับการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต (Business Continuity Plan - BCP) ของกรมปศุสัตว์ โดยให้หน่วยงานที่ตั้งอยู่ภายนอกกรมปศุสัตว์ (พญาไท) (สสช. สทช. สตส. สพพ. สอส. กสก. อยส. สทป. สำนักงานปศุสัตว์เขต 1-9 และสำนักงานปศุสัตว์พื้นที่กรุงเทพมหานคร) ดำเนินการจัดทำแผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องฯ ของหน่วยงาน ตามแบบฟอร์มที่กำหนด และจัดส่งให้ กพร. ภายในวันที่ 12 มิถุนายน 2563 เพื่อรวบรวมเป็นภาพรวมของกรมปศุสัตว์ 
 
ณ ห้องประชุมพระพิรุณ ตึกอำนวยการ กรมปศุสัตว์

ภาพ กิตติพรรณ จินดามัง / ข่าว ทีมงานรองอธิบดี / กลุ่มเผยแพร่ / สลก