แบบสำรวจความพึงพอใจ

D45695D3 62A2 4984 81A9 FE637EBF55EF95B06503 03EC 44F3 8B36 969AF86EBD39

2563 05 28c003

 

 

 

 

 

 

นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุม ชี้แจงแนวทางการเสนอโครงการภายใต้กรอบการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศที่ได้รับผลกระทบ จากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019ด้านเกษตร

 วันที่ 28 พฤษภาคม 2563 เวลา 13.30 น. นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้นายสุรเดช สมิเปรม รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการเสนอโครงการภายใต้กรอบการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศที่ได้รับผลกระทบ จากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ด้านเกษตร ผ่านระบบทางไกลออนไลน์ (web conference) ถ่ายทอดไปยัง 76 จังหวัด โดยมี นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุม  ณ ห้องประชุม 134 - 135 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ประเด็นสำคัญ ดังนี้

       สรุปกรอบนโยบายการดำเนินงานของกระทรวงเกษตรฯ ที่สอดคล้องกับแนวนโยบายกรอบวงเงินฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)

มีกรอบทางแนวทางดำเนินงาน 4 โครงการ ดังนี้

       1.โครงการยกระดับเกษตรแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด 6,800 แปลง

      2.โครงการพัฒนาศักยภาพศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) 882 ศูนย์

      3.โครงการสร้างความเข้มแข็ง ศูนย์ข้าวชุมชน 2,800 ศูนย์

      4.โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน

ประกอบไปด้วยโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ วนเกษตร และเกษตรอินทรีย์      

ซึ่งเป็นงานนโยบายสำคัญเร่งด่วน  ทั้งนี้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรฯ ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ต้องขับเคลื่อนและร่วมบูรณาการงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  การประชุมครั้งมีนายวิวัฒน์ ไชยชะอุ่ม ผอ.กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ผู้แทนจากกองแผนงาน และเจ้าที่ผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมด้วย