แบบสำรวจความพึงพอใจ

D45695D3 62A2 4984 81A9 FE637EBF55EF95B06503 03EC 44F3 8B36 969AF86EBD39

2563 05 29 001

“แนวทางการแก้ไขปัญหาการขาดบุคลากรในโครงการบริการสุขภาพสัตว์ส่วนภูมิภาค”

นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานในการประชุมแก้ไขปัญหาการขาดบุคลากรในโครงการบริการสุขภาพสัตว์ส่วนภูมิภาค (สถานพยาบาลสัตว์ประจำอำเภอ) โดยวาระเพื่อพิจารณา
-แนวทางการแก้ไขปัญหาการขาดบุคลากรในโครงการบริการสุขภาพสัตว์ส่วนภูมิภาค
-การทบทวน ภารกิจ และการปฏิบัติงานในโครงการหน่วยพัฒนาสุขภาพสัตว์ (HHU)

ผู้เข้าร่วมประชุมนายสัตวแพทย์ธนวัฒน์ พันธุ์สนิท ผู้อำนวยการสำนักควบคุม ป้องกัน และบำบัดโรคสัตว์ นายสัตวแพทย์ธีระวุฒิ สุวัธนะเชาว์ ผู้อำนวยการกองสวัสดิภาพสัตว์และสัตวแพทย์บริการ นายสมเกียรติ กรอบแก้ว หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ผชช.นพวรรณ บัวมีธูป และเจ้าหน้าที่ กสบ สคบ กกจ กผง และกพร เมื่อวันศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม 2563 ณ ห้องประชุม 1 ตึกอำนวยการ กรมปศุสัตว์

ภาพ ฉัตรชัย นวลปลอด เผยแพร่ฯ สลก. / ข่าว ทีมเลขารองอธิบดีกรมปศุสัตว์