แบบสำรวจความพึงพอใจ

D45695D3 62A2 4984 81A9 FE637EBF55EF95B06503 03EC 44F3 8B36 969AF86EBD39

2563 05 29 001
วันที่ 29 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้นายสุรเดช สมิเปรม รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านปศุสัตว์ ครั้งที่ 1/2563 โดยมี นางเย็นจิต ทองยงค์ ผอ.กองคลัง นายบุญญกฤษ ปิ่นประสงค์ ผอ.สำนักกฎหมาย นายเชาวฤทธิ์ บุญมาทิต ผอ.สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ นายอิทธิพล เผ่าไพศาล ผอ.สำนักพัฒนาอาหารสัตว์ นายจาตุรนต์ พลราช ผอ.สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ นายธีรวิทย์ ขาวบุบผา ผอ.กองงานพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ ผู้แทนจากสำนัก/กอง ที่เกี่ยวข้องในนามคณะกรรมการตามคำสั่งฯ และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม โดยมีรายละเอียดการประชุม ดังนี้
1. เรื่องเพื่อทราบ
- รายงานสถานการณ์และการดำเนินการในการควบคุม ป้องกันโรคระบาดโรคกาฬโรคในม้า (Afican Horse Sickness )
- หลักเกณฑ์การให้ความช่วยเหลือเกษตรกรตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2562 และระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- การให้ความช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับความเสียหายจากโรคระบาด โรคปากและเท้าเปื่อย (foot and mouth disease) กรณีจังหวัดพัทลุงและจังหวัดสุราษฏร์ธานี ได้ดำเนินการเรียบร้อยเเล้ว
2. เรื่องเพื่อพิจารณา
มอบหมายให้คณะกรรมการพิจารณานำเสนอแนวทางให้ความช่วยเหลือ เกษตรกรผู้เลี้ยงม้า กรณีม้าตายด้วยโรคระบาดโรคกาฬโรคในม้า ต่อไป
ณ ห้องประชุมพระพิรุณ ตึกอำนวยการ ชั้น 1 กรมปศุสัตว์

 

ภาพ ฉัตรชัย นวลปลอด เผยแพร่ฯ สลก. / ข่าว ทีมเลขารองอธิบดีกรมปศุสัตว์