แบบสำรวจความพึงพอใจ

          Summary632     Summary631     questionnairedld642     questionnairedld641

2563 06 11f 001
วันพฤหัสบดีที่ 11 มิถุนายน 2563 เวลา 14.00 น.
นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้ นายสัตวแพทย์เศรษฐเกียรติ กระจ่างวงษ์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ติดตาม เร่งรัด การใช้จ่ายงบประมาณในโครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ปีก เพื่อฟื้นฟูเกษตรกรที่ประสบปัญหาอุทกภัย ตามแผนปฏิบัติการฟื้นฟูเยียวยา เกษตรกรผู้ประสบภัย ฝนทิ้งช่วงและอุทกภัยปี 2562 เพื่อให้เป็นไปด้วยความรวดเร็ว ถูกต้องตามระเบียบการเบิกจ่ายฯ โดยมี นายสุทิน กาญจนรัช  ปศุสัตว์จังหวัด และข้าราชการเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด กาฬสินธุ์ให้การต้อนรับ และรายงานผลการดำเนินงาน มีเกษตรกรผู้ประสบภัยในปี 2562 รวม 1.268 ราย ใน 12 อำเภอ ที่เลือกรับความช่วยเหลือด้านปศุสัตว์ เกษตรกรแจ้งความค้องการ เป็ดสาว 120 ราย ไก่ไข่ 748 ราย และ ไก่พื้นเมือง 400 ราย ได้รับงบประมาณ 3.4 ล้าน ได้ดำเนินการจัดซื้อและมอบปัจจัยการผลิตแก่เกษตรกรแล้ว 3 อำเภอ 704 ราย ส่วนที่เหลือคาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในสิ้นเดือนมิถุนายนนี้ 
ในการตรวจติดตามงานครั้งนี้ นายสัตวแพทย์เศรษฐเกียรติ กระจ่างวงษ์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ได้ให้โอวาท และสร้างขวัญกำลังใจแก่ ปศุสัตว์จังหวัด ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาฬสินธุ์ ในการปฏิบัติงานช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบภัยและงานในหน้าที่ต่างๆ ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาฬสินธุ์
ในโอกาสนี้ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ได้มอบไก่ไข่จำนวน 10 ตัว หรือไก่พื้นเมือง 30 ตัวต่อรายพร้อมปัจจัยการผลิต ได้แก่ มุ้งตาข่าย อาหารสัตว์และอุปกรณ์ให้แก่เกษตรกร ณ บ้านดอนปอแดง ตำบลห้วยโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมี นายสุทิน กาญจนรัช ปศุสัตว์จังหวัดกาฬสินธุ์ นายชาญประเสริฐ พลชา ปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น ข้าราชการเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด เกษตรกรร่วมงาน

ภาพ กิตติพรรณ จินดามัง / ข่าว จิรภา วงษ์ศุข / กลุ่มเผยแพร่ / สลก