2563 06 12d 001
วันศุกร์ที่ 12 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น.
นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้ นายสัตวแพทย์เศรษฐเกียรติ กระจ่างวงษ์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ตาวจเยี่ยมติดตาม เร่งรัด การใช้จ่ายงบประมาณในโครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ปีก เพื่อฟื้นฟูเกษตรกรที่ประสบปัญหาอุทกภัย ตามแผนปฏิบัติการฟื้นฟูเยียวยา เกษตรกรผู้ประสบภัย ฝนทิ้งช่วงและอุทกภัยปี 2562 เพื่อให้เป็นไปด้วยความรวดเร็ว ถูกต้องตามระเบียบการเบิกจ่ายฯ
โดยมี นายสมชาย อนันตจารุตระกุล ปศุสัตว์จังหวัด และข้าราชการเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด ให้การต้อนรับ และรายงานผลการดำเนินงาน มีเกษตรกรผู้ประสบภัยในปี 2562 รวม 344 รายใน 6 อำเภอที่เลือกรับความช่วยเหลือด้านปศุสัตว์ โดยได้รับงบประมาณ 1.6 ล้านบาทเศษและได้ดำเนินการจัดซื้อและมอบปัจจัยการผลิตแก่เกษตรกรครบเรียบร้อยแล้วทั้งหมด
ในการตรวจติดตามงานครั้งนี้ นายสัตวแพทย์เศรษฐเกียรติ กระจ่างวงษ์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ได้ให้นโยบาย ดำเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายของกระทรวงเกษตรฯ และของกรมปศุสัตว์ พร้อมให้ขวัญกำลังใจแก่ ปศุสัตว์จังหวัดนครพนม ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานช่วยเหลือเกษตรกรและงานในหน้าที่ต่างๆ ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม
ทั้งนี้ ได้แวะเยี่ยมให้ขวัญกำลังใจแก่นายณรงค์ รัตนตรัยวงศ์ หัวหน้าต่านฯและพนักงานเจ้าหน้าที่ด่านกักกันสัตว์นครพนม ในโอกาสที่ได้เดินทางมาในพื้นที่จังหวัดนครพนม

ภาพ กิตติพรรณ จินดามัง / ข่าว จิรภา วงษ์ศุข / กลุ่มเผยแพร่ / สลก