แบบสำรวจความพึงพอใจ

          Summary632     Summary631     questionnairedld642     questionnairedld641

2563 06 17 0003

“กรมปศุสัตว์ร่วมพิจารณากฎหมายและประเภทของใบอนุญาต ที่ชำระค่าธรรมเนียมต่ออายุใบอนุญาตแทนการยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาต”

วันพุธที่ 17 มิถุนายน 2563 เวลา 09.30 น.
นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้นายสัตวแพทย์เศรษฐเกียรติ กระจ่างวงษ์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นผู้แทนกรมเข้าร่วมการประชุมพิจารณากฎหมายและประเภทของใบอนุญาต ที่ชำระค่าธรรมเนียมต่ออายุใบอนุญาตแทนการยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาต พร้อมด้วยผู้แทนจากกองอาหารและยาสัตว์, กองสวัสดิภาพสัตว์และสัตวแพทย์บริการ, กองสารวัตรและกักกัน, สำนักกฎหมาย และกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร เข้าร่วม โดยมีนางอารีย์​พันธ์​ เจริญสุข​ (รองเลขาธิการ​ ก.พ.ร.)​ เป็นประธาน

ด้วยสถานการณ์ในปัจจุบัน การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ยังคงมีอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการลดภาระของประชาชน และการลดความแออัดของจำนวนผู้ขอรับบริการ ณ หน่วยงาน ในการยื่นคำขอต่อใบอนุญาต และเป็นกลไกที่สามารถช่วยให้หน่วยงานบริหารจัดการการต่ออายุใบอนุญาตให้เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด กอปรกับการประชุมเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2563 มีมติเห็นชอบให้สำนักงาน ก.พ.ร. และสำนักคณะกรรมการกฤษฎีกา ทบทวนกฎหมายที่มีการกำหนดให้ต้องต่ออายุใบอนุญาตสำหรับกิจการหรือการดำเนินการที่มีลักษณะต่อเนื่อง เสนอร่างพระราชกฤษฎีกาเพื่อให้ประชาชนสามารถชำระค่าธรรมเนียมต่ออายุใบอนุญาตแทนการยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตด้วยตัวเอง สำนักงาน ก.พ.ร.จึงได้มีการประชุมเพื่อชี้แจงถึงแนวทางการพิจารณาพระราชบัญญัติและประเภทของใบอนุญาต ขั้นตอนการจัดทำพระราชกฤษฎีกาตามมาตรา 12 และหารือร่วมกับส่วนราชการเพื่อพิจารณากฎหมายและประเภทของใบอนุญาตที่สามารถชำระค่าธรรมเนียมต่ออายุใบอนุญาตแทนการยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาต

ในส่วนของกรมปศุสัตว์ กฎหมายและประเภทของใบอนุญาตที่เสนอให้ชำระค่าธรรมเนียมต่ออายุใบอนุญาตแทนการยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาต ประกอบด้วย ดังนี้
🔸พระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. 2558 (จำนวน 2 ประเภท)
🔸พระราชบัญญัติสถานพยาบาลสัตว์ พ.ศ. 2533 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (จำนวน 5 ประเภท)
🔸พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2499 (จำนวน 10 ประเภท)

ณ ห้องประชุมสำนักงานคณะกรรมการพัฒนา​ระบบราชการ

ภาพ ฉัตรชัย นวลปลอด เผยแพร่ฯ สลก. / ข่าว ทีมเลขารองอธิบดีกรมปศุสัตว์