2563 06 16a 001
วันที่ 16 มิถุนายน 2563 เวลา 9.30 น.
นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้นายสุรเดช สมิเปรม รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริ ต.สีบัวทอง อ.แสวงหา จ. อ่างทอง โดยมี นายรัชพล หลิมวัฒนา ผอ.ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 1   สพ.ญ. กานดา ฉายบุ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสินค้าปศุสัตว์จังหวัดอ่างทอง นางสาวฉัตรวิไล วิลาลัย หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์  นายวิโรจน์ อัคควุฒิ ปศุสัตว์อำเภอแสวงหา และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมติดตาม
       ภายในฟาร์มตัวอย่างฯนี้ เป็นแหล่งเรียนรู้เกษตรกรผสมผสานทั้งด้านพืช ประมง และปศุสัตว์ ซึ่งกิจกรรมด้านปศุสัตว์ที่สำคัญได้แก่ การเลี้ยงสุกร แพะนม โคเนื้อและกระบือ   นอกจากนี้ยังมีโรงงานแปรรูปนมพาสเจอร์ไรส์ เพื่อแปรรูปผลิตภัณฑ์นมเเพะพาสเจอร์ไรส์จำหน่ายในองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.)
    ในการนี้รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ได้ให้คำแนะนำเรื่องการนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการปรับปรุงพันธุ์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ได้แก่ การถ่ายฝากตัวอ่อนตัวในแพะ เพื่อขยายพันธุ์สัตว์ที่ดี และการต่อยอดแปรรูปผลิตภัณฑ์นมแพะ เช่น การทำชีส เป็นต้น เพื่อเพิ่มความหลายหลากของผลิตภัณฑ์และขยายตลาดสินค้า โดยกรมปศุสัตว์มีหน่วยงานให้บริการสนับสนุนด้านพันธุ์และองค์ความรู้ในทุกด้านตั้งแต่การผลิตตลอดจนการแปรรูปผลิตสู่ตลาด
      การติดตามในครั้งนี้ได้รับการต้อนรับ การนำเสนอข้อมูลและอำนวยความสะดวกเป็นอย่างดีจาก นายวรัตม์ มาประณีต นายอำเภอแสวงหา และนายวิทย์ จันทร์สว่าง ผู้จัดการฟาร์มตัวอย่าง

ภาพ กิตติพรรณ จินดามัง / ข่าว ทีมงานรองอธิบดี / กลุ่มเผยแพร่ / สลก