2563 06 16b 002
วันที่ 16 มิถุนายน 2563 เวลา 13.00 น.
นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้นายสุรเดช สมิเปรม รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ลงพื้นที่ติดตามผลการปฏิบัติงานสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสิงห์บุรี ปีงบประมาณ 2563  มีรายละเอียดดังนี้
  1.ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายให้แก่เจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสิงห์บุรี
  2.ตรวจติดตามโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริ อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี  กิจกรรมด้านปศุสัตว์ภายในฟาร์มตัวอย่างฯ คือเลี้ยงไก่ดำภูพาน เป็ดอี้เหลียง เเพะเนื้อลูกผสมพันธุ์บอร์ ท่านรองอธิบดีได้ให้ข้อเสนอแนะการยกระดับการเลี้ยงสัตว์ให้เข้าสู่มาตรฐานการจัดการฟาร์มที่ดี และมีระบบความปลอดภัยทางชีวภาพ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการป้องกันโรคต่อไป 
3.ตรวจเยี่ยมกลุ่มแปลงใหญ่แพะประชารัฐสิงห์บุรี (กลิ่นสุคนธ์ฟาร์ม) อ.เมือง จ.สิงห์บุรี 
4.ติดตามและเตรียมความพร้อมสถานที่จัดงานประกวดแพะแห่งชาติ ในปีงบประมาณ 2564 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสิงห์บุรี อ.เมือง จ.สิงห์บุรี 
โดยมี นายรัชพล หลิมวัฒนา ผอ.ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 1   นายสามารถ ประสิทธิผล ปศุสัตว์จังหวัดสิงห์บุรี  นายศิริวัฒน์ อินทร์บุญ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมการตรวจติดตามงานในครั้งนี้ด้วย

ภาพ กิตติพรรณ จินดามัง / ข่าว ทีมงานรองอธิบดี / กลุ่มเผยแพร่ / สลก