2563 06 17d 004
วันที่ 17 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น.
นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้นายสุรเดช สมิเปรม รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ลงพื้นที่ติดตามผลการปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานี พร้อมด้วยนายนที เจนประเสริฐ ปศุสัตว์จังหวัดอุทัยธานี นายนรชัย สหวิศิษฏ์ ผอ.ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์อุทัยธานี นายสะอาด ชาญกิจกรรณ์ ปศุสัตว์อำเภอทัพทัน ผู้แทนปศุสัตว์เขตหก และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง การติดตามงานมีรายละเอียดดังนี้
-ตรวจเยี่ยมฟาร์มเครือข่ายสัตว์พันธุ์ดีกรมปศุสัตว์ ของนายพชรพล เตาสุภาพ ประธานกลุ่มเกษตรกรอนุรักษ์และพัฒนาควายอุทัยธานี  ต.หนองไผ่แบน อ.เมือง จ.อุทัยธานี และติดตามผลการดำเนินงานโครงการแปลงใหญ่กระบือของกลุ่มฯ
-ตรวจเยี่ยมตลาดนัดโค-กระบือทัพทัน อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี ได้เริ่มเปิดทำการหลังจากปิดชั่วคราว ตามมาตรการป้องกันการระบาดโรคโควิด 19 
-ตรวจเยี่ยมและติดตามผลการปฏิบัติงานศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์อุทัยธานี อ.สว่างอารมณ์ จ. อุทัยธานี 
       ท่านรองอธิบดีได้มอบนโยบายแนวทางการดำเนินงานการเพิ่มประสิทธิการผลิตสัตว์ การพัฒนาฟาร์มเข้าสู่ระบบมาตรฐานการจัดการฟาร์มที่ดี (GAP) มีความปลอดภัยและสอดคล้องกับการตลาดวิถีใหม่(New normal)

ภาพ กิตติพรรณ จินดามัง / ข่าว ทีมงานรองอธิบดี / กลุ่มเผยแพร่ / สลก