2563 06 17e 001
วันที่ 17 มิถุนายน 2563 เวลา 13.00 น.
นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้นายสุรเดช สมิเปรม รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ลงพื้นที่ติดตามผลการปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ มีรายละเอียดดังนี้
 
-ตรวจเยี่ยมฟาร์มโคเนื้อ เพียวพลัสฟาร์ม อ.เมือง จ.นครสวรรค์  ทางฟาร์มมีการนำเสนองานวิจัยการนำเปลือกทุเรียนหมักจุลินทรย์ ใช้เป็นพืชอาหารสัตว์เลี้ยงโคโดย ดร.นิติพล พลสา นักวิจัยเเละพัฒนาผลิตภัณฑ์เพียวพลัสฟาร์ม กรมปศุสัตว์ได้ให้ความร่วมการวิจัยต่อยอดเพื่อปรับสูตรอาหารสัตว์ และเก็บข้อมูลงานวิจัย เพื่อนำมาใช้เลี้ยงสัตว์แต่ละชนิดต่อไป ซึ่งเป็นนวัตกรรมการลดต้นทุนด้านอาหารสัตว์ ลดมลพิษสิ่งแวดล้อม ใช้ประโยชน์จากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร 
-ตรวจเยี่ยมและติดตามผลการปฏิบัติงานศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์นครสวรรค์ อ.หนองบัว จ. นครสวรรค์   นายบุญศักดิ์ เกลียวกมลทัศน์ ผอ.ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์นครสวรรค์ ได้นำเสนอผลงาน และนวัตกรรมต่างๆ ที่พัฒนาขึ้นภายในศูนย์ฯ สามารถเผยเเพร่ให้เกษตรกรนำไปใช้ประโยชน์ได้
-ตรวจเยี่ยมฟาร์มโคเนื้อ ทรัพย์สมบูรณ์ฟาร์ม อ.ไพศาลี  จ. นครสวรรค์

ภาพ กิตติพรรณ จินดามัง / ข่าว ทีมงานรองอธิบดี / กลุ่มเผยแพร่ / สลก

 
โดยมีนายพิษณุ ตุลยวนิชย์ ปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์ นางจรุณี ดำช่วย ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์พิจิตร  นายวิโรจน์ ฤทธิ์ฤาชัย ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ชัยนาท นายเสกสรร วิมลจิตรสอาด หัวหน้าด่านกักกันสัตว์นครสวรรค์ เเละเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมการตรวจติดตามงานในครั้งนี้ด้วย