แบบสำรวจความพึงพอใจ

D45695D3 62A2 4984 81A9 FE637EBF55EF95B06503 03EC 44F3 8B36 969AF86EBD39

2563 06 18 0001

วันที่ 19 มิถุนายน 2563 เวลา 13.00 น.
นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้นายสุรเดช สมิเปรม รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการตลาดปศุสัตว์วิถีใหม่ (DLD new normal) เพื่อติดตามผลดำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวบรวมฐานข้อมูลเครือข่ายสินค้าปศุสัตว์ทุกมิติ และวางเเนวทางการพัฒนาสินค้าเพื่อนำเข้าสู่ตลาดออนไลน์ให้มากขึ้น เพิ่มช่องทางการขายให้แก่เครือข่ายเกษตรกรของกรมปศุสัตว์ โดยมีนายธีรวิทย์ ขาวบุบผา ผอ.กองงานพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ ผู้แทนสำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ผู้แทนสำนักพัฒนาอาหารสัตว์ ผู้แทนกองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ ผู้แทนศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ผู้แทนกองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ผู้แทนสำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ด้วย ณ ห้องประชุมม้ากัณฐกะ ตึกอำนวยการ กรมปศุสัตว์

ภาพ ฉัตรชัย นวลปลอด เผยแพร่ฯ สลก. / ข่าว ทีมเลขารองอธิบดีกรมปศุสัตว์