แบบสำรวจความพึงพอใจ

D45695D3 62A2 4984 81A9 FE637EBF55EF95B06503 03EC 44F3 8B36 969AF86EBD39

26 06 63d 01
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน 2563  เวลา 09.30 น. นายสัตวแพทย์สรวิศ  ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์  มอบหมายให้นายสัตวแพทย์เศรษฐเกียรติ  กระจ่างวงษ์  รองอธิบดีกรมปศุสัตว์  เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤตของกรมปศุสัตว์ ครั้งที่ 2/2563  โดยมีหัวหน้ากลุ่มพัฒนาวิชาการปศุสัตว์  รักษาการหัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร  และหน่วยงานส่วนกลางและส่วนภูมิภาคเข้าร่วม  
การประชุมดังกล่าว ได้พิจารณาถึงแผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง สำหรับการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤตของกรมปศุสัตว์ (Business Continuity Plan - BCP) โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
-เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารความต่อเนื่องของการปฏิบัติงานในสภาวะวิกฤต
-เพื่อให้หน่วยงานเตรียมความพร้อมล่วงหน้าในการรับมือสภาวะวิกฤต
-เพื่อลดผลกระทบจากการหยุดชะงักในการดำเนินธุรกิจหรือการให้บริการของหน่วยงาน
-เพื่อบรรเทาความเสียหายให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
-เพื่อให้เกษตรกร ผู้ประกอบการ ประชาชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีความเชื่อมั่นในศักยภาพของหน่วยงาน
การบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต ภายใต้โครงสร้างและทีมงานแผนฯ BCP นำโดยอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานคณะกรรมการ  รองอธิบดี (CCO) เป็นประธานคณะทำงาน และผอ.สำนัก/กอง เป็นทีมบริหารความต่อเนื่อง  ซึ่งในแต่ละคณะมีหน้าที่ในการร่วมมือดูแล ติดตาม ปฏิบัติงาน และกู้คืนเหตุการณ์ฉุกเฉินในแต่ละส่วนงานให้กลับสู่ภาวะปกติโดยเร็ว ณ ห้องประชุมพระพิรุณ  ตึกอำนวยการ กรมปศุสัตว์
ภาพ ธงชัย สาลี สลก /ข่าว คณะทำงานโฆษกกรมปศุสัตว์