แบบสำรวจความพึงพอใจ

D45695D3 62A2 4984 81A9 FE637EBF55EF95B06503 03EC 44F3 8B36 969AF86EBD39

2563 06 27 0153
วันที่ 27 มิถุนายน 2563 นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจราชการติดตามโครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ปีก เพื่อฟื้นฟูเยียวยาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย ในจังหวัดอุบลราชธานี อำนาจเจริญ และจังหวัดยโสธร ในการนี้นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้นายสุรเดช สมิเปรม รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ นายสัตวแพทย์เอกภพ ทองสวัสดิ์วงศ์ ปศุสัตว์เขต 3 นายวิวัฒน์ ไชยชะอุ่ม ผอ.ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ นายวิสุทธิ์ สารพัฒน์ ปศุสัตว์จังหวัดอุบลราชธานี นายธานินทร์ จุฑาทิพย์ชาติกุล ปศุสัตว์จังหวัดอำนาจเจริญ นายสัตวแพทย์ชาติชาย ยิ้มเครือ ปศุสัตว์จังหวัดยโสธร พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมต้อนรับและนำเสนอข้อมูล ในการนี้ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ร่วมส่งมอบพันธุ์สัตว์ปีกและปัจจัยการผลิตตามโครงการ มอบเสบียงสัตว์ช่วยเหลือผู้ประสบภียธรรมชาติ ตลอดทั้งได้มอบนโยบายในการส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงสัตว์และประชาสัมพันธ์โครงการโคขุนกู้วิกฤต covid 19 เพื่อทำสร้างความเข้าใจและเชิญชวนให้เกษตรกรเข้าร่วมโครงการฯด้วย
 
วันที่ 28 มิถุนายน 2563 นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตรวจราชการในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ มหาสารคามและจังหวัดนครราชสีมา ในการนี้นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้นายสุรเดช สมิเปรม รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ นายวิวัฒน์ ไชยชะอุ่ม ผอ.กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ นายสัตวแพทย์ศีลธรรม วราอัศวปติ ปศุสัตว์เขต 4 นายกิตติ กุบแก้ว ผู้เชี่ยวชาญด้านส่งเสริมและพัฒนาโคเนื้อ ร่วมติดตาม โดยมีกิจกรรมดังนี้
-เวลา 09.00 น. ติดตามกลุ่มเกษตรกรปลูกหญ้าเพื่อจำหน่ายทางออนไลน์ ซึ่งการปลูกหญ้าเกษตรกรได้ใช้น้ำที่ผ่านการบำบัดจากโรงงานแป้งมันสำปะหลังมาใช้ประโยชน์ เป็นการลดปัญหาสิ่งแวดล้อมและเพิ่มอินทรียวัตถุให้แก่ดินทำให้ผลผลิตสูง ที่ อ.เมืองกาฬสินธุ์
-เวลา 10.30 น. ส่งมอบพันธุ์สัตว์ปีกและปัจจัยการผลิตโครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ปีก เพื่อฟื้นฟูเยียวยาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย ในพื้นที่ อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์
โดยมีนายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นายสุทิน กาญจนรัช ปศุสัตว์จังหวัดกาฬสินธุ์ ดร.สุกัญญา คำพะแย ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนามาตรฐานอาหารสัตว์เคี้ยวเอื้อง นายจักรีชัย วงศ์สารศรี ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์กาฬสินธุ์ นายวิชัย อาระหัง ผอ.ศูนย์วิชัยและพัฒนาอาหารสัตว์มหาสารคาม นางวัฒนวรรณ ศรีสมพร ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ร้อยเอ็ด และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมต้อนรับและนำเสนอข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
-เวลา 12.30 น. ส่งมอบพันธุ์สัตว์ปีกและปัจจัยการผลิตโครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ปีกเพื่อฟื้นฟูเยียวยาเกษตรกรที่ประสบอุทกภัย ที่ อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม โดยมีนายเกียรติศักดิ์ จันทรา ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม นายนพดล พินิจ ปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม นายฉลอง พึ่งโคกสูง นายอำเภอเชียงยืน และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมต้อนรับ
ในการนี้ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มอบนโยบายในการส่งเสริมอาชีพเกษตรกรตามโครงการส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงสัตว์และกิจการที่เกี่ยวเนื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการโคขุนกู้วิกฤต covid 19 เพื่อสร้างความเข้าใจและเชิญชวนให้เกษตรกรเข้าร่วมโครงการฯอีกด้วย
-เวลา 15.30 น. ตรวจเยี่ยมเกษตรกรผู้เลี้ยงโคขุนและปลูกหญ้าผลิตอาหารสัตว์ในพื้นที่ อ.ประทาย จ.นครราชสีมา โดยมีนายอภินันท์ เผือกผ่อง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา นายสัตวแพทย์พศวีร์ สมใจ ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา นายเยี่ยม คงสวัสดิ์ ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์นครราชสีมา และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับ และนำเสนอข้อมูลด้านวิชาการ ในวันนี้​ เป็นการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความรับรู้ให้แก่เกษตรกร​ มีการสาธิตการปลูกและตัดหญ้าเนเปียร์ ปากช่อง1 สาธิตการทำอาหารครบส่วน (TMR) สำหรับโคขุน​ สาธิตการให้อาหารเลี้ยงโคขุน​ส่งเสริมการเลี้ยงโคขุนครบวงจร (โคขุนกู้วิกฤต covid 19) ณ ตำบลโคกกลาง อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา