แบบสำรวจความพึงพอใจ

D45695D3 62A2 4984 81A9 FE637EBF55EF95B06503 03EC 44F3 8B36 969AF86EBD39

2563 06 30 001

วันที่ 30 มิ.ย. 63 เวลา 09.30 น. นายสัตวแพทย์ชัยวัฒน์ โยธคล รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานการประชุมหารือแผนการปฏิบัติการด้านโคนมและผลิตภัณฑ์นม ระยะที่ 1 พร้อมนายสาโรช งามขำ ผู้ทรงคุณวุฒิกรมปศุสัตว์ ผู้แทนสำนัก/กอง และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม โดยมีวาระการประชุมที่สำคัญ ดังนี้

- ข้อมูลระบบการเก็บตัวอย่างนม ณ ศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบ 

- ประเด็นทบทวนตัวชี้วัดอัตราการบริโภคนม -ประเด็นทบนวนอัตราการให้น้ำนมเฉลี่ยต่อปี

- มาตรการระยะเร่งด่วน และมาตราการระยะยาว

ประชุม ณ ห้องประชุมลีลาวดี ตึกชัยอัศวรักษ์ ชั้น 6 กรมปศุสัตว์

ภาพ/ข่าว ฉัตรชัย นวลปลอด เผยแพร่ฯ สลก.