03 07 63d 01
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วันศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.30 น. นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้ นายสัตวแพทย์เศรษฐเกียรติ กระจ่างวงษ์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมินรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ โดยมี นายทวีสิฏฐ์ บุญญาภิบาล (ที่ปรึกษาอธิบดีกรมปศุสัตว์)  นายวุฒิพงษ์ อินทรธรรม (หัวหน้ากลุ่มพัฒนาวิชาการปศุสัตว์) นางกรองแก้ว บริสุทธิ์สวัสดิ์ (ผชช.ด้านพัฒนาพันธุ์โคนม) และผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม
การประชุมดังกล่าว ได้ชี้แจงถึงกำหนดการ วัน และเวลา ในการรับการตรวจประเมิน  และร่วมพิจารณาถึงแนวทางการนำเสนอของส่วนราชการ เพื่อเตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมิน แนวทางในการนำเสนอ ประกอบด้วย
(small yellow diamond)การดำเนินงานด้านการปฏิบัติการของกรมที่ครอบคลุมกระบวนการหลัก และกระบวนการสนับสนุน รวมทั้งการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้
(small yellow diamond)ความโดดเด่นของการเป็นระบบราชการ 4.0 ( Open & Connected , Citizen-centric , Smart & High Performance)
(small yellow diamond)แผนการยกระดับในการเป็นระบบราชการ 4.0 ในอนาคต
(double arrow right)โดยมีรูปแบบการรับการตรวจการประเมิน แบ่งเป็น 2 รูปแบบ คือ รับการตรวจ ณ พื้นที่ปฏิบัติงาน กรมปศุสัตว์ พญาไท และรับการตรวจผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting
ทั้งนี้ ในที่ประชุมได้มีการร่วมกันหารือ เสนอแนะ ถึงรูปแบบการนำเสนอต่างๆ รวมถึงหน้าที่ ความรับผิดชอบ ในแต่ละด้านให้แต่หน่วยงานพิจารณาและนำไปดำเนินการต่อไป ณ ห้องประชุมม้ากัณฐกะ ตึกอำนวยการ กรมปศุสัตว์
ภาพ ธงชัย สาลี สลก /ข่าว คณะทำงานโฆษกกรมปศุสัตว์