แบบสำรวจความพึงพอใจ

D45695D3 62A2 4984 81A9 FE637EBF55EF95B06503 03EC 44F3 8B36 969AF86EBD39

2563 07 03 0003

นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการการถ่ายโอนภารกิจด้านการวิเคราะห์สินค้าปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์ ที่ประชุมได้รายงานผลการดำเนินการตรวจประเมินห้องปฏิบัติการถ่ายโอนภารกิจ ระหว่างเดือนตุลาคม 2562 - มิถุนายน 2563 รวมทั้งสิ้น 39 แห่ง และมีวาระพิจารณา ขออนุมัติการขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการรายใหม่ 1 แห่ง ปรับเปลี่ยนวิธีทดสอบอ้างอิงเป็นฉบับปัจจุบัน 7 แห่ง ต่ออายุใบรับรองการขึ้นทะเบียน 1 แห่ง ขยายขอบข่ายวิธีทดสอบให้กับห้องปฏิบัติการรายเดิม 6 แห่ง รวมทั้งสิ้น 15 แห่ง

โดยมี สัตวแพทย์หญิงพัชรี ทองคำคูณ ผอ.สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ สัตวแพทย์หญิงสุภาพร จ๋วงพานิช ผอ.ศวพ.ภาคตะวันตก นายสัตวแพทย์อุดม เจือจันทร์ ผอ.ศวพ.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ผชช.สมชาย วงศ์สมุทร ผชช.สุทธิพร พิริยายน ผู้แทน มกอช. สสช. อยส. สพส. สตส. และ ศวพ.ภาคตะวันออก เข้าร่วมประชุม

เมื่อวันศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม 2 ตึกชัยอัศวรักษ์ กรมปศุสัตว์

ภาพ ฉัตรชัย นวลปลอด เผยแพร่ฯ สลก. / ข่าว ทีมเลขารองอธิบดีกรมปศุสัตว์