แบบสำรวจความพึงพอใจ

D45695D3 62A2 4984 81A9 FE637EBF55EF95B06503 03EC 44F3 8B36 969AF86EBD39

2563 07 03 0002

วันศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.30 น.
นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้ นายสัตวแพทย์เศรษฐเกียรติ กระจ่างวงษ์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานการประชุมพิจารณาโครงการภายใต้กรอบนโยบายฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ โดยมี นายอวยชัย ชัยยุทโธ ผู้อำนวยการกองแผนงาน , นายฉัตรชนก เจริญเชื้อ ปศุสัตว์จังหวัดนนทบุรี , นายสุชาติ มูลสวัสดิ์ ปศุสัตว์จังหวัดแม่ฮ่องสอน , นายธรรมนูญ ทองสุข ปศุสัตว์จังหวัดตาก , หัวหน้ากลุ่มยุทธฯ จากสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลพบุรี , จังหวัดชุมพร , จังหวัดพิษณุโลก , จังหวัดอุทัยธานี , จังหวัดฉะเชิงเทรา และจังหวัดนครนายก พร้อมด้วยผู้แทนจากกองแผนงาน , สำนักพัฒนาอาหารสัตว์ และกองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ เข้าร่วม

การประชุมดังกล่าว เป็นการร่วมพิจารณาถึงความเหมาะสมของโครงการภายใต้กรอบนโยบายฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ เพื่อเตรียมความพร้อมในการชี้แจงต่อคณะอนุกรรมการ/คณะกรรมการกลั่นกรองแผนงานโครงการฯ กลุ่มที่ 3 ของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร และความถูกต้องในการบันทึกข้อมูลในระบบ e-MENSCR โดยให้แต่ละหน่วยงานนำเสนอโครงการ ดังนี้
1) โครงการเลี้ยงไก่ไข่เพื่อเพิ่มรายได้เสริมในครัวเรือน (จ.นนทบุรี)
2) โครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตสินค้าปศุสัตว์ที่มีคุณภาพปลอดภัย (จ.ลพบุรี)
3) โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเลี้ยงไก่ไข่ในโรงเรียนและชุมชน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากผลกระทบของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (จ.แม่ฮ่องสอน)
4) โครงการส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการพัฒนาการตลาดโคเนื้อแบบครบวงจร (จ.ตาก)
5) โครงการ “ไข่เลี้ยงคน คนเลี้ยงไก่ ห่างไกลโควิด” (จ.ชุมพร)
6) โครงการพัฒนายกระดับมาตรฐานการผลิตและสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์ไก่ดำแบบครบวงจร และโครงการพัฒนาชุมชนเลี้ยงไก่พื้นเมืองสู่นวัตวิถีที่ยั่งยืนต้นแบบ (จ.พิษณุโลก)
7) โครงการผลิตแก๊สชีวภาพจากมูลกระบือในเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์รายย่อย (จ.อุทัยธานี)
8) โครงการส่งเสริมการเลี้ยงไก่ไข่ – เป็ดไข่ เสริมเศรษฐกิจครัวเรือน (จ.ฉะเชิงเทรา)
9) โครงการส่งเสริมการเลี้ยงไก่ไข่แบบปล่อยอิสระ (จ.นครนายก)

ณ ห้องประชุมลีลาวดี 1 ชั้น 6 ตึกชัยอัศวรักษ์ กรมปศุสัตว์

ภาพ ฉัตรชัย นวลปลอด เผยแพร่ฯ สลก. / ข่าว ทีมเลขารองอธิบดีกรมปศุสัตว์