แบบสำรวจความพึงพอใจ

          Summary632     Summary631     questionnairedld642     questionnairedld641

10 07 63d 1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เวลา 9.30 น. นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านวิชาการและกายภาพ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสัตว์ ครั้งที่ 4/2563 พร้อมด้วย รศ.วรสัณฑ์ บูรณากาญจน์, นางสุภาพร พิมลลิขิต, นายทันพงศ์ ชุณหสวัสดิกุล, สพ.ญ.ดร.อัมพิกา ทองภักดี ผู้แทนจากสำนักอนุรักษ์และวิจัย ผู้แทนจากสำนักยุทธศาสตร์และแผน และนายยงชัย อุตระ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักอนุรักษ์และวิจัย สรุปสาระสำคัญ ดังนี้
    1. โครงการก่อสร้างสวนสัตว์แห่งใหม่ ให้สอดคล้องตาม New Normal สัญญาและการทำ TOR ให้ถูกต้องตามกฎหมายระเบียบข้อกำหนด และเป็นประโยชน์สูงสุด
    2. การให้บริการตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ โดยสำนักอนุรักษ์และวิจัยสัตว์ป่าหายาก (ESCRI) วัตถุประสงค์เพื่อการสร้างองค์ความรู้ สนับสนุนงานองค์การสวนสัตว์ทั้ง 6 แห่ง ในการจัดการด้านสุขภาพสัตว์ป่าและการจัดการในการดูแลสัตว์ป่า การเผยแพร่นวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ในการอนุรักษ์สัตว์ป่า มีการจัดตั้งศูนย์ชันสูตรและเฝ้าระวังโรคในสัตว์ป่า ศูนย์นวัตกรรมทางพันธุกรรมในสัตว์ป่า ศูนย์นวัตกรรมทางการสืบพันธุ์ในสัตว์ป่า สามารถให้บริการตรวจวิเคราะห์ทั้งด้านพันธุกรรม จุลชีววิทยา และการตรวจฮอร์โมน ซึ่งห้องปฏิบัติการได้การรับรองระบบมาตรฐาน ISO 9001 ที่ประชุมอนุมัติในหลักการและเสนอให้เพิ่มมีห้องปฏิบัติการที่สวนสัตว์แห่งใหม่ด้วย จากเดิมมีที่สวนสัตว์เขาเขียว เชียงใหม่
    3. รายงานสัตว์ตายขององค์การสวนสัตว์ กระบวนการที่เกี่ยวข้องแบ่งได้ 2 ส่วน คือกรณีสัตว์ป่วยและกรณีสัตว์ตาย ส่งที่ห้องปฏิบัติการเขาเขียวโดยใช้แบบฟอร์มที่กำหนด เพื่อตรวจวินิจฉัยและชันสูตรซาก และทำรายงานประจำเดือน เพื่อนำข้อมูลไปป้องกันหรือแก้ไขปัญหา สำหรับเดือนเมษายน 2563 ทั้ง 6 สวนสัตว์ มีรายงานสัตว์ตายทั้งสิ้นรวม 54 ตัว
     และกำหนดการประชุมครั้งถัดไปในวันที่ 20 กรกฎาคม 2563 เวลา 9.30 น. ณ ห้องประชุม 1 ตึกอำนวยการ กรมปศุสัตว์ เพื่อพิจารณาวาระเร่งด่วนเกี่ยวกับการทำสัญญา และเกณฑ์ข้อกำหนดในการทำ TOR ของโครงการก่อสร้างสวนสัตว์แห่งใหม่
     ทั้งนี้ เพื่อพัฒนาการดำเนินงานด้านวิชาการและสภาพแวดล้อมทางกายภาพของสวนสัตว์ให้ได้มาตรฐานสากล เป็นไปตามนโยบายขององค์การสวนสัตว์ที่ทันสมัยชั้นนำในระดับสากลสู่ความเป็นเลิศในอนาคต ตามหลักปฏิบัติของยุทธศาสตร์ของสมาคมสวนสัตว์และอควาเรียมโลก (World Association of Zoos and Aquariums: WAZA) และพัฒนาภาคีเครือข่ายด้านวิชาการ กายภาพ สภาพแวดล้อมและพัฒนาชีวิตสัตว์ ดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นประโยชน์สูงสุดแก่องค์การสวนสัตว์ต่อไป ณ ห้องประชุม 1 ตึกอำนวยการ กรมปศุสัตว์
ภาพ ธงชัย สาลี สลก /ข่าว คณะทำงานโฆษกกรมปศุสัตว์