2563 07 09a 001
วันที่ 9 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. 
นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้นายสุรเดช สมิเปรม รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานเปิดการสัมมนาและประชุมเชิงปฏิบัติการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเกี่ยวข้องกับการค้าเมล็ดพันธุ์พืชอาหารสัตว์ในประเทศไทย โครงการขยายและพัฒนาความร่วมมือการค้าเมล็ดพันธุ์พืชอาหารสัตว์ กรอบความร่วมมืออนุภูมิภาคลุ่มน้ำล้านช้างแม่โขง พร้อมด้วยนายจาง จื่อ เหวิน กงสุลจีนฝ่ายพาณิชย์ สถานกงสุลสาธารณรัฐประชาชนจีน จังหวัดขอนแก่น นายสัตวแพทย์ศีลธรรม วราอัศวปติ ปศุสัตว์เขต 4  นายสมพล ไวปัญญา ผู้แทนผอ.สำนักพัฒนาอาหารสัตว์ นายสุวัฒน์ มัตราช ปศุสัตว์จังหวัดเลย นายชูยศ เชาว์ศิริกุล ปศุสัตว์จังหวัดมุกดาหาร นางสาวเยาวนิตย์ บุรีรักษา ปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร  นายพนธ์สมิทธิ์ กลางนภา ปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี  นายชาญประเสริฐ พลซา ปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น คณะผู้อำนวยการ/ผู้แทนหน่วยงานภายใต้สำนักพัฒนาอาหารสัตว์ กรมปศุสัตว์ นายกสมาคมเมล็ดพันธุ์พืชอาหารสัตว์แห่งประเทศไทย และเกษตรกรผู้เกี่ยวข้อง ร่วมสัมมนา
 
การสัมมนาเเละประชุมในครั้งนี้เป็นโครงการความร่วมมือระหว่างประเทศ ภายใต้ข้อตกลงพัฒนาความเข้มแข็งทางเศษรฐกิจ สังคม และการค้าร่วมกันของ 6 ประเทศที่ตั้งอยู่ลุ่มแม่น้ำโขง ได้แก่ จีน ลาว เวียดนาม กัมพูชา เมียนมาร์ และไทย เนื่องจากประเทศไทยมีศักยภาพด้านการผลิตพืชอาหารสัตว์และเมล็ดพันธุ์พืชอาหารสัตว์ มีระบบการตรวจรับรองคุณภาพเมล็ดพันธุ์ในระดับสากล  ความร่วมมือการผลิตเมล็ดพันธุ์ระหว่าง กรมปศุสัตว์ สมาคมเมล็ดพันธุ์พืชอาหารสัตว์ ชมรมเมล็ดพันธุ์พืชอาหารสัตว์และเกษตรกรผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์พืชอาหารสัตว์ ถือเป็นโอกาสในการขยายตลาดส่งออกเมล็ดพันธุ์พืชอาหารสัตว์สู่ต่างประเทศ รวมถึงการแลกเปลี่ยนและถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตร่วมกัน เพื่อเพิ่มความเข้มเเข็งและรักษาเสถียรภาพความมั่นคงของการผลิตสัตว์และอาหารสัตว์ภูมิภาคลุ่มน้ำล้านช้างแม่โขง 
 
ทั้งนี้ท่านกงสุลจีนฝ่ายพาณิชย์ ได้กล่าวแนะนำความเป็นมาโครงการความร่วมมือพิเศษล้านช้างแม่โขง ที่ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องและจะขยายต่อไปอีกหลายโครงการ เพื่อพัฒนาเศษรฐกิจเขตลุ่มน้ำล้านช้างให้มีความเข้มแข็งมั่นคง โดยจีนจะสนับสนุนโครงการด้านการเกษตรต่างๆของประเทศไทย ภายใต้กองทุนพิเศษสนับสนุนความร่วมอนุภูมิภาคลุ่มน้ำล้านช้างแม่โขง
 
ณ โรงแรมอวานี  อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

ภาพ กิตติพรรณ จินดามัง / ข่าว ทีมงานรองอธิบดี / กลุ่มเผยแพร่ / สลก