แบบสำรวจความพึงพอใจ

          Summary632     Summary631     questionnairedld642     questionnairedld641

2563 07 09b 001
วันที่ 9 กรกฎาคม 2563 เวลา  11.00 น. 
นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้นายสุรเดช สมิเปรม รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ลงพื้นที่ติดตามงานในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม  มีรายละเอียดดังนี้
 
   -เปิดการอบรมและมอบเงินอุดหนุน ปัจจัยการผลิตยา เวชภัณฑ์แก่เกษตรกรโครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่สำหรับปลูกพืชอาหารสัตว์ ประจำปีงบประมาณ 2563 หลักสูตรการปลูกพืชอาหารสัตว์คุณภาพดี จัดโดยสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม ณ ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 7 
   -ตรวจเยี่ยม ร่วมปลูกต้นไม้ และติดตามผลการปฏิบัติงาน การเก็บเมล็ดพันธุ์และห้องปฏิบัติการทดสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์พืชอาหารสัตว์ ของศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์มหาสารคาม
   -ติดตามงาน และเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการแปรรูปผลิตภัณฑ์  ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์มหาสารคาม
   -ตรวจเยี่ยม ติดตามงาน และร่วมปลูกต้นไม้ ณ หน่วยผลิตพันธุ์พืชอาหารสัตว์กุดรัง ศูนย์วิจัยและพัฒนามาตรฐานอาหารสัตว์เคี้ยวเอื้อง  อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม ทั้งนี้ผอ.ศูนย์ฯได้นำเสนอผลงานนวัตกรรมการเพาะหนอนแมลงวันลายโดยใช้เศษเปลือกผลไม้ เพื่อเป็นแหล่งอาหารโปรตีนสำหรับสัตว์
   -ตรวจเยี่ยมกลุ่มวิสาหกิจชุมชน PHORA แปรรูปอาหารสัตว์ตักสิลานาโพธิ์ NP และมันแปลงใหญ่  ต.นาโพธิ์ อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม ซึ่งเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตอาหารสัตว์แปรรูปมันสำปะหลังเพื่อเป็นอาหารสัตว์ และมีการปลูกหญ้าเนเปียร์ปากช่อง 1 ใช้น้ำจากอุตสาหกรรมโรงงานผลิตแป้งมันสำปะหลังให้ผลผลิตสูง ลดมลพิษสิ่งแวดล้อมจากน้ำเสีย ในการนี้นายอนันต์ คงดี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เป็นผู้แทนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนฯ ในการกล่าวต้อนรับท่านรองอธิบดี
 
การติดตามงานครั้งนี้พร้อมด้วย  นายนพดล พินิจ  ปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม นายชาญประเสริฐ พลซา ปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น นายสมพล ไวปัญญา ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักพัฒนาอาหารสัตว์ นางสุกัญญา คำพะแย ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนามาตรฐานอาหารสัตว์เคี้ยวเอื้อง  นางสาวอุไร แสนคุณท้าว ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์มหาสารคาม นายวิชัย อาระหัง ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์มหาสารคาม และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง

ภาพ กิตติพรรณ จินดามัง / ข่าว ทีมงานรองอธิบดี / กลุ่มเผยแพร่ / สลก