แบบสำรวจความพึงพอใจ

D45695D3 62A2 4984 81A9 FE637EBF55EF95B06503 03EC 44F3 8B36 969AF86EBD39

15 07 63d 01
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วันพุธที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 เวลา 09.30 น. นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้ นายสัตวแพทย์เศรษฐเกียรติ กระจ่างวงษ์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานการประชุมสำหรับเตรียมความพร้อมสำหรับการชี้แจงเสนอต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระรราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 สภาผู้แทนราษฎร ระหว่างวันที่ 16 – 17 และ 20 กรกฎาคม 2563 แทน โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในแต่ละประเด็นสำคัญ เข้าร่วมการประชุม ประกอบด้วย นายสาโรช งามขำ ผู้ทรงคุณวุฒิ, นายอวยชัย ชัยยุทโธ ผู้อำนวยการกองแผนงาน, นางเย็นจิต ทองยงค์ ผู้อำนวยการกองคลัง, น.สพ.โสภัชย์ ชวาลกุล ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์, น.สพ.ธนวัฒน์ พันธุ์สนิท ผู้อำนวยการสำนักควบคุม ป้องกันและบำบัดโรคสัตว์, นายยุทธนา ชัยศักดานุกูล ปฎิบัติหน้าที่ในฐานะผู้อำนวยการกองสารวัตรและกักกัน  และผู้แทนจากกองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ณ ห้องประชุม 1 ตึกอำนวยการ กรมปศุสัตว์
การประชุมดังกล่าว เพื่อซักซ้อมความเข้าใจถึงแนวทางการชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของหน่วยรับงบประมาณ ในภาพรวมของกระทรวง โดยให้หน่วยงานที่รับผิดชอบในประเด็นสำคัญ ในแต่ละคลัสเตอร์ เข้าร่วมให้รายละเอียดข้อมูลและปรับปรุงข้อมูลให้มีความชัดเจนมากขึ้น เพื่อให้การชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของหน่วยรับงบประมาณ ในภาพรวมของกระทรวง เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยมีประเด็นสำคัญดังนี้
-สถานการณ์กาฬโรคแอฟริกาในม้าในประเทศไทย (สคบ.)
-มาตรการการป้องกันโรคอหิวาห์แอฟริกาในสุกร (สคบ.)
-การดำเนินงานบังคับใช้กฎหมาย เพื่อป้องกันการลักลอบนำเข้าเนื้อสัตว์แช่แข็งสู่ประเทศไทย (กสก.)
-การเตรียมความพร้อมช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ที่ประสบภัยพิบัติ (กสส.)
-โครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์และกิจการที่เกี่ยวเนื่อง ภายใต้บันทึกความร่วมมือระหว่างกรมปศุสัตว์ กับ ธ.ก.ส. (กสส.)
-สถานการณ์ผลิตและตลาด ไก่เนื้อ สุกร โคขุน แพะ โคนม ในสถานการณ์ covid -19 ที่ผ่านมา (กสส.)
-กรณี การใช้แรงงานลิงเก็บมะพร้าว (กสบ.)
-นมโรงเรียน (สทป.)
 ภาพ ธงชัย สาลี สลก /ข่าว คณะทำงานโฆษกกรมปศุสัตว์