แบบสำรวจความพึงพอใจ

D45695D3 62A2 4984 81A9 FE637EBF55EF95B06503 03EC 44F3 8B36 969AF86EBD39

2563 07 30 001
วันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้นายสัตวแพทย์เศรษฐเกียรติ กระจ่างวงษ์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการผู้เชี่ยวชาญกรมปศุสัตว์ ประจำปี พ.ศ. 2563 พร้อมมอบนโยบายด้านการวิจัย นวัตกรรม และวิชาการ ให้แก่ผู้เชี่ยวชาญกรมปศุสัตว์
 
การสัมมนาดังกล่าว จัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เชี่ยวชาญได้แลกเปลี่ยนความรู้ที่หลากหลายด้าน ก่อให้เกิดแนวคิดที่แตกยอด โดยนำความรู้ใหม่ๆ ในด้านการปศุสัตว์มาร่วมกำหนดกรอบการวิจัยนวัตกรรม และวิชาการกรมปศุสัตว์ พร้อมทั้งร่วมหาแนวทางการดำเนินงานด้านวิจัย นวัตกรรม และวิชาการปศุสัตว์ให้ก้าวหน้าต่อไป
 
ทั้งนี้ ได้มอบนโยบาย แนวคิด ให้แก่ผู้เชี่ยวชาญ โดยเล็งเห็นถึงผู้เชี่ยวชาญยุคใหม่ ควรที่จะมีภาพลักษณ์ (Self-Image) ที่ดี  เป็นตำแหน่งที่ทรงคุณค่า (Invaluable) เป็นที่ยอมรับนับถือจากทุกภาคส่วน (Respected) และสามารถสร้างคุณประโยชน์ (Benefit) ให้แก่กรมฯ เกษตรกร และประชาชนในประเทศได้อย่างเป็นรูปธรรม 
 
นับเป็นครั้งแรกและโอกาสอันดีของกรมปศุสัตว์ ที่ผู้เชี่ยวชาญและนักวิชาการ จะได้มีโอกาสร่วมพบปะพูดคุย แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และความรู้ใหม่ๆ ถือเป็นฤกษ์ดีในการรวมตัวกันของบุคลากรที่มากด้วยความสามารถ เป็นระดับมันสมองของกรมปศุสัตว์ มาร่วมระดมความคิด เพื่อวางกรอบการวิจัย สร้างโมเดลการพัฒนางานวิจัยและแนวทางด้านวิจัย นวัตกรรม และวิชาการปศุสัตว์ที่ชัดเจนเป็นรูปธรรม อันเป็นการพัฒนาการปศุสัตว์ไทย ให้เกิดนวัตกรรมที่ก้าวหน้า ทันต่อยุคสมัย และสามารถนำไปสร้างประโยชน์แก่ประเทศได้อย่างแท้จริง เกษตรกรไทยสามารถผลิตสินค้าทางการเกษตรให้ทัดเทียมประเทศคู่แข่ง เกิดการขยายฐานการตลาดสู่ตลาดโลกได้อย่างภาคภูมิใจ
 
ณ รอยัลฮิลกอล์ฟ รีสอร์ท แอนด์สปา จังหวัดนครนายก

ภาพ กิตติพรรณ จินดามัง / ข่าว จิราภรณ์ เกตุบูรณะ / กลุ่มเผยแพร่ / สลก