แบบสำรวจความพึงพอใจ

D45695D3 62A2 4984 81A9 FE637EBF55EF95B06503 03EC 44F3 8B36 969AF86EBD39

30 07 63e 1
 
วันที่ 30 กรกฎาคม 2563  เวลา 14.00 น. นายวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญ เป็นประธานการประชุม คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 วุฒิสภา ครั้งที่ 7 โดย นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้ นายสุรเดช สมิเปรม รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เข้าร่วมชี้แจง งบประมาณรายจ่ายแผนบูรณาการ ส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก พร้อมด้วย ผู้แทนจากหน่วยงาน กองคลัง กองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ และกองแผนงาน ณ รัฐสภา เกียกกาย กรุงเทพฯ