แบบสำรวจความพึงพอใจ

          Summary632     Summary631     questionnairedld642     questionnairedld641

2563 08 07 018

วันพุธที่ 5 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 - 16.30 น.นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ พร้อมด้วยนายสัตวแพทย์เศรษฐเกียรติ กระจ่างวงษ์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ และนายสัตวแพทย์ชัยวัฒน์ โยธคล รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เข้าชี้แจงต่อคณะอนุกรรมาธิการที่ดินและสิ่งก่อสร้าง และคณะอนุกรรมการคุรุภัณฑ์ ICT ในคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 สภาผู้แทนราษฎร โดยมีผู้อำนวยการสำนัก/กอง และผู้แทนเข้าร่วมชี้แจง ดังนี้ นายสัตวแพทย์วรวิชญ์ วราอัศวปติ (เลขานุการกรม) , นายสัตวแพทย์เชาวฤทธิ์ บุญมาฑิต (ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ) , นายสัตวแพทย์ณรงค์ เลี้ยงเจริญ (ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์) , นายสัตวแพทย์จาตุรนต์ พลราช (ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์) ,นางเย็นจิต ทองยงค์ (ผู้อำนวยการกองคลัง) , นายไพโรจน์ ธำรงโอภาส (ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร) , ดร.พัชรี ทองคำคูณ (ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์) และผู้แทนจากสำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ , สำนักพัฒนาอาหารสัตว์ , กองสารวัตรและกักกัน , กองคลัง ,กองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ , สำนักควบคุม ป้องกัน และบำบัดโรคสัตว์ และกองแผนงาน

ณ ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ (สผ.) 401 , 404 ชั้น 4 อาคารรัฐสภา

 

ภาพ ฉัตรชัย นวลปลอด เผยแพร่ฯ สลก. / ข่าว เลขารองอธิบดีกรมปศุสัตว์