2563 09 08 0002

วันที่ 8 กันยายน 2563 เวลา 9.30 น.
นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้นายสุรเดช สมิเปรม รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาจัดสรรโควตาและอัตราภาษีนำเข้านมผงขาดมันเนย นมดิบ และนมพร้อมดื่ม ครั้งที่ 2/2563 โดยมีเรื่องเพื่อทราบและพิจารณาดังนี้

1.ประกาศผลการจัดสรรโควตานำเข้าสินค้านม ปี 2563 รอบที่ 2
2.รายงานปริมาณการนำเข้านมผงขาดมันเนย นมและครีม และเครื่องดื่มประเภทปรุงแต่ง ปี 2563 ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563
3.การคืนโควตานำเข้านมผงขาดมันเนย และโควตานำเข้านมและครีม ปี 2563
4.การจัดสรรโควตานำเข้านมและครีม และนมผงขาดมันเนย ส่วนที่คืน
5.การขอออนุมัติเปิดตลาดนำเข้านมและครีม และนมผงขาดมันเนย ปี 2563 (เพิ่มเติม)
6.การขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้มีสิทธินำเข้า และอนุมัติโควตานำเข้านมพร้อมดื่มตามความตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียน (AFTA)
7. ร่างหลักเกณฑ์การจัดสรรโควตาสินค้านม ปี 2564
ผู้เข้าร่วมประชุมเป็นผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนในฐานะคณะอนุกรรมการฯ และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง โดยมีนายวิวัฒน์ ไชยชะอุ่ม ผอ.กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ทำหน้าที่เป็นเลขานุการการประชุม

ณ ห้องประชุมกองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ตึกชัยอัศวรักษ์ ชั้น 6 กรมปศุสัตว์

 

ภาพ ฉัตรชัย นวลปลอด เผยแพร่ฯ สลก. / ข่าว ทีมเลขารองอธิบดีกรมปศุสัตว์