แบบสำรวจความพึงพอใจ

D45695D3 62A2 4984 81A9 FE637EBF55EF95B06503 03EC 44F3 8B36 969AF86EBD39

ประชุมหารือ “แนวทางรักษาเสถียรภาพราคาไข่ไก่”

2563 09 09d 001

 

วันพุธที่ 9 กันยายน 2563 เวลา 14.00 น. นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานในการประชุมหารือกำหนดแนวทางรักษาเสถียรภาพราคาไข่ไก่ ที่ประชุมได้รับทราบสถานการณ์ราคาไข่ไก่ในปัจจุบันและความก้าวหน้ามาตรการรักษาเสถียรภาพราคาไข่ไก่ ปี 2553 สถานการณ์การผลิตลูกไก่ไข่ปี 2563 ความก้าวหน้าการดำเนินการจัดตั้งกองทุนพัฒนาอุตสาหกรรมไก่ไข่ และแนวทางการจัดงานวันไข่โลกปี 2563 รวมถึงได้พิจารณากำหนดมาตรการรักษาเสถียรภาพราคาไข่ไก่ แผนการผลิตลูกไก่ไข่และไข่ไก่ปี 2564 และมาตรการกระจายลูกไก่ไข่อย่างเป็นธรรม

ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้แทนสำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 1, 2, 3 สมาคมผู้ผลิต ผู้ค้า และส่งออกไข่ไก่ สมาคมผู้เลี้ยงไก่ไข่รายย่อยภาคกลาง สมาคมผู้เลี้ยงไก่ไข่ชลบุรี แปดริ้ว เชียงใหม่-ลำพูน ลุ่มแม่น้ำน้อย ชมรมเกษตรผู้เลี้ยงไก่ไข่ และบริษัทผู้เลี้ยงพ่อแม่พันธุ์ไก่ไข่ 16 บริษัท

ณ ห้องประชุม 2 ตึกชัยอัศวรักษ์ ชั้น 2 กรมปศุสัตว์

ภาพ มนัสยา  ทัดทอง กลุ่มเผยแพร่ฯ สลก. / ข่าว ทีมเลขารองอธิบดีกรมปศุสัตว์