"ประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการโคบาลบูรพา"

2563 09 09e 001

 

           วันที่ 9 กันยายน 2563 เวลา 13.30 น. นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต  อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้นายสุรเดช สมิเปรม รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการโคบาลบูรพา โดยมีวาระ ดังนี้

      - มติคณะกรรมการกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร ครั้งที่ 4/2563 เห็นชอบให้ปรับแผนการส่งชำระและขยายระยะเวลาการชำระเงินคืนให้กองทุนฯ

      - รายงานความก้าวหน้า สถานการณ์และผลการดำเนินโครงการฯ

      - พิจารณามอบผู้รับผิดชอบ กำกับ ติดตาม ตรวจสอบการดำเนินงานตามโครงการในพื้นที่

      - การขออนุมัติเงินจ่ายขาดโครงการฯจากกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร เพื่อใช้จ่ายในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่

           โดยมีนายประสิทธิ์ ต้อยติ่ง ปศุสัตว์จังหวัดสระแก้ว นายกิตติ กุบแก้ว ผู้เชี่ยวชาญด้านส่งเสริมและพัฒนาโคเนื้อ นายเกียรติศักดิ์ กล่ำเอม ผู้เชี่ยวชาญด้านพืชอาหารสัตว์ น.สพ.สินชัย วิโรจน์วุฒิกุล ผอ.ศูนย์ผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพชลบุรี ผู้แทนผู้อำนวยการสำนัก/กองฯ  พร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งโครงการฯ ดำเนินการในพื้นที่ 3 อำเภอ(วัฒนานคร,โคกสูง,อรัญประเทศ) จังหวัดสระแก้ว

ณ ห้องประชุมลีลาวดี 1 ชั้น 6 ตึกชัยอัศวรักษ์ กรมปศุสัตว์

ภาพ มนัสยา  ทัดทอง กลุ่มเผยแพร่ฯ สลก. / ข่าว ทีมเลขารองอธิบดีกรมปศุสัตว์