แบบสำรวจความพึงพอใจ

D45695D3 62A2 4984 81A9 FE637EBF55EF95B06503 03EC 44F3 8B36 969AF86EBD39

รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ให้การต้อนรับ คณะทูตจากสาธารณรัฐประชาชนจีน และร่วมหารือประเด็นด้านปศุสัตว์ที่เกี่ยวข้อง 
2563 09 15a 0001

วันอังคารที่ 15 กันยายน 2563 เวลา 09.30 น. นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ให้การต้อนรับ Ms.Yu Yang เลขานุการเอก (ด้านความร่วมมือทางการเกษตร) เนื่องในโอกาสที่เข้ารับตำแหน่งใหม่ ณ สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำประเทศไทย ทั้งนี้เพื่อทำความรู้จักกรมปศุสัตว์มากยิ่งขึ้น และรับทราบโครงสร้างองค์กรของกรมปศุสัตว์ ตลอดจนรับทราบประเด็นที่มีความเกี่ยวข้องกับกรมปศุสัตว์ รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของฝ่ายจีน

โดยมีนายสัตวแพทย์วัชรพล โชติยะปุตตะ ผู้อำนวยการกองความร่วมมือด้านการปศุสัตว์ระหว่างประเทศ พร้อมเจ้าหน้าที่จากสำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ สำนักควบคุมป้องกัน และบำบัดโรคสัตว์ และกองความร่วมมือด้านการปศุสัตว์ระหว่างประเทศ ร่วมหารือเกี่ยวกับความร่วมมือทางวิชาการ ในประเด็นข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างกรมปศุสัตว์ไทยกับสถาบันการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์เกษตรเขตร้อนแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน (CATAS)  การนำ Geographic information System (GIS) มาใช้ในการควบคุมโรคระบาดในสัตว์  ความร่วมมือทางวิชาการเกี่ยวกับการควบคุมโรค African Swine Fever ระหว่างกรมปศุสัตว์และ Chinese Academy of Sciences (CAS) และกระบวนการตรวจโรค COVID-19 ในผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ที่ทำการส่งออกไปยังจีน นอกจากนี้ยังมีการหารือในประเด็นความร่วมมือทางการค้าทั้งที่ยังคงค้างระหว่างฝ่ายไทยและฝ่ายจีน รวมถึงผลักดันประเด็นการค้าที่ต้องการจะเปิดตลาดเพิ่มเติมไปยังจีนด้วย ณ ห้องประชุม 1  ชั้น 2 ตึกอำนวยการ กรมปศุสัตว์

ภาพ : มนัสยา  ทัดทอง   / ข่าว : จิราภรณ์  เกตุบูรณะ กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สลก.