แบบสำรวจความพึงพอใจ

          Summary632     Summary631     questionnairedld642     questionnairedld641

รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ให้การต้อนรับ คณะทูตจากสาธารณรัฐประชาชนจีน และร่วมหารือประเด็นด้านปศุสัตว์ที่เกี่ยวข้อง 
2563 09 15a 0001

วันอังคารที่ 15 กันยายน 2563 เวลา 09.30 น. นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ให้การต้อนรับ Ms.Yu Yang เลขานุการเอก (ด้านความร่วมมือทางการเกษตร) เนื่องในโอกาสที่เข้ารับตำแหน่งใหม่ ณ สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำประเทศไทย ทั้งนี้เพื่อทำความรู้จักกรมปศุสัตว์มากยิ่งขึ้น และรับทราบโครงสร้างองค์กรของกรมปศุสัตว์ ตลอดจนรับทราบประเด็นที่มีความเกี่ยวข้องกับกรมปศุสัตว์ รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของฝ่ายจีน

โดยมีนายสัตวแพทย์วัชรพล โชติยะปุตตะ ผู้อำนวยการกองความร่วมมือด้านการปศุสัตว์ระหว่างประเทศ พร้อมเจ้าหน้าที่จากสำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ สำนักควบคุมป้องกัน และบำบัดโรคสัตว์ และกองความร่วมมือด้านการปศุสัตว์ระหว่างประเทศ ร่วมหารือเกี่ยวกับความร่วมมือทางวิชาการ ในประเด็นข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างกรมปศุสัตว์ไทยกับสถาบันการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์เกษตรเขตร้อนแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน (CATAS)  การนำ Geographic information System (GIS) มาใช้ในการควบคุมโรคระบาดในสัตว์  ความร่วมมือทางวิชาการเกี่ยวกับการควบคุมโรค African Swine Fever ระหว่างกรมปศุสัตว์และ Chinese Academy of Sciences (CAS) และกระบวนการตรวจโรค COVID-19 ในผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ที่ทำการส่งออกไปยังจีน นอกจากนี้ยังมีการหารือในประเด็นความร่วมมือทางการค้าทั้งที่ยังคงค้างระหว่างฝ่ายไทยและฝ่ายจีน รวมถึงผลักดันประเด็นการค้าที่ต้องการจะเปิดตลาดเพิ่มเติมไปยังจีนด้วย ณ ห้องประชุม 1  ชั้น 2 ตึกอำนวยการ กรมปศุสัตว์

ภาพ : มนัสยา  ทัดทอง   / ข่าว : จิราภรณ์  เกตุบูรณะ กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สลก.