แบบสำรวจความพึงพอใจ

D45695D3 62A2 4984 81A9 FE637EBF55EF95B06503 03EC 44F3 8B36 969AF86EBD39

2563 09 24 002

วันพฤหัสบดีที่ 24 กันยายน 2563 พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานนำคณะผู้บริหาร ลงพื้นที่ตรวจราชการในจังหวัดเชียงราย โดยมี นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ พร้อมด้วย นายสุรเดช สมิเปรม รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ นายสัตวแพทย์พืชผล น้อยนาฝาย ปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับ และนำเสนอข้อมูล
นายกรัฐมนตรี ร่วมประชุมมอบนโยบายการแก้ไขปัญหา “หมอกควันไฟป่า” พื้นที่จังหวัดภาคเหนือ และโครงการฟื้นฟูฝายต้นน้ำ “ฝายตามแนวพระราชดำริ” โดยผู้แทนเครือข่ายเยาวชนจิตอาสา ณ โรงแรมเดอะ ริเวอร์รี่ บาย กะตะธานี
จากนั้น นายกรัฐมนตรี เดินทางลงพื้นที่ ฟังรายงานสรุปผลการแก้ไขปัญหา “หมอกควันไฟป่า” ของจังหวัดเชียงราย โดยนายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย และตรวจการเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหา
-การบริหารจัดการพื้นที่และวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร (ต้นทาง)
-การควบคุมการเกิดไฟ (กลางทาง)
-การแก้ไขปัญหาหมอกควัน (ปลายทาง)

ในส่วนของกรมปศุสัตว์ เข้าไปส่งเสริมเกษตรกรในพื้นที่ บริหารจัดการวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร เช่น ฟางข้าว และเปลือกซังข้าวโพด ที่ได้หลังจากเก็บเกี่ยวผลผลิต มาสร้างมูลค่าเพิ่มทดแทนการเผาทิ้ง สร้างมลพิษทางอากาศ ซึ่งเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์สามารถเข้าบริหารจัดการ
-อัดก้อนเก็บไว้เป็นเสบียงอาหารสัตว์ หรือวัตถุประสงค์ อื่นๆ
-อาหารหยาบสำหรับสัตว์
-เป็นส่วนประกอบของอาหารผสมรวม หรืออาหารผสมเสร็จ หรืออาหารทีเอ็มอาร์ (TMR ,total mixed ration)
พร้อมร่วมปลูกต้นไม้ เพื่อเชิญชวนให้ประชาชน ช่วยกันรักษาต้นไม้และป้องกันไฟป่า
ณ สำนักงานเทศบาลตำบลแม่ยาว อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

ภาพ ฉัตรชัย นวลปลอด / ข่าว มนัสยา ทัดทอง เผยแพร่ฯ สลก.