แบบสำรวจความพึงพอใจ

D45695D3 62A2 4984 81A9 FE637EBF55EF95B06503 03EC 44F3 8B36 969AF86EBD39

2563 10 14 003

วันพุธที่ 14 ตุลาคม 2563 เวลา 09.30 น.
นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้ นายสัตวแพทย์เศรษฐเกียรติ กระจ่างวงษ์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นผู้แทนกรมปศุสัตว์เข้าร่วมการประชุมร่วมกับคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาติดตาม ตรวจสอบ การใช้เงินตามพระราชกำหนด 3 ฉบับ เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พร้อมด้วยนายสาโรช งามขำ ผู้ทรงคุณวุฒิกรมปศุสัตว์ และนายณรงค์ เลี้ยงเจริญ ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์ โดยมี นายไพบูลย์​ นิติตะวัน​ (ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาติดตาม ตรวจสอบ การใช้เงินตามพระราชกำหนด 3 ฉบับ เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019)​ เป็นประธาน

การประชุมดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อพิจารณาติดตาม ตรวจสอบ การใช้เงินในโครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม พลิกฟื้นเศรษฐกิจภาคการเลี้ยงโคนมและผลิตภัณฑ์โคนม โดยมีกรมปศุสัตว์เป็นหน่วยงานผู้รับผิดชอบ ใช้งบประมาณรวมทั้งสิ้น 2,421.272 ล้านบาท โดยพิจารณาดังนี้ รายละเอียดของแผนงาน/โครงการ/งบประมาณ , รายละเอียดเกี่ยวกับพื้นที่ดำเนินการโครงการรายจังหวัด , สถานะความคืบหน้าของแผนงาน/โครงการ และปัญหา อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข

ณ ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ (สผ.) ชั้น 4 ห้อง 409 อาคารรัฐสภา

ภาพ ฉัตรชัย นวลปลอด เผยแพร่ฯ สลก. / ข่าว เลขารองอธิบดีกรมปศุสัตว์